บทที่1 เชื่อมต่อ ESP8266 กับ App Blynk ของเรา


(Permpol Thanapunnamas) #1

ในบทนี้จะเริ่มต้นจากที่เราโหลด App Blynk มาแล้ว รวมถึงติดตั้ง libraries ของ Blynk และ ESP8266 ลงใน Arduino IDE รวมถึงสร้าง New Account เรียบร้อยแล้ว

1.ไปที่มือถือเข้า App Blynk กดสร้างโปรเจคใหม่

2.ตั้งชื่อและเลือกบอร์ดที่เราใช้ในที่นี้ผมใช้ ESP8266 และวิธีการเชื่อมต่อจะเลือกให้ปกติคือ Wi-Fi

3.เลือกที่ตั้งค่า เราจะเห็นเมนูต่างๆ ขึ้นมาแล้วกดที่ DEVICES

4.กดเข้าไปจนกว่าจะพบ Token Key ของ DEVICES นี้

 1. Copy token key ที่ได้นำไปใส่ในโค้ตด้านล่าง แล้วกลับมายังหน้าโปรเจคเราพร้อมกับกด Play ด้วย

image

#define BLYNK_PRINT Serial 
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#define D0 13
#define D1 10

char auth[] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; //Token key
char server[] = "oasiskit.com";
char ssid[] = "XXXXXXXX";
char pass[] = "XXXXXXXX";
int port = 8080;
char led1 = D0;
char led2 = D1;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 pinMode(D0, OUTPUT); //กำหนดโหมด ว่าเป็น INPUT หรือ OUTPUT
 pinMode(D1, OUTPUT);
 WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
 Blynk.config(auth, server, port); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
 Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk
}

BLYNK_CONNECTED() { // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้ 
 Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
}

void loop() {
 
 Blynk.run();


}

6.มาที่ Arduino IDE ใส่โค้ตแล้วเลือกการตั้งค่าอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามบอร์ดมี่เรามี

7.เมื่ออัพโหลดสำเร็จเราควรจะเห็นผลลัพธ์แบบนี้

8.ตรวจเช็คที่ App Blynk ว่า อุปกรณ์กับ App เชื่อมต่อกันหรือยังถ้าเชื่อมต่อโดยสมบูรณ์แล้ว เมื่อกดที่ Devices จะขึ้น Icon สีเขียวตลอดเวลา ถ้าไม่ขึ้นไอคอนสีเขียวแสดงว่ายังไม่มีการเชื่อมต่อ

ตอนนี้ App เราพร้อมที่จะทำงานแล้วในบทต่อไปจะเป็นการใช้งาน Widget ต่างๆ นะครับคอยติดตามกันต่อไป…


ผมต้องการส่งค่าจะ arduino uno ขึ้นแอพ blynk ครับ
มีenergy blynk 10 ล้านแต่ใช้ไม่เป็น