ตารางเปรียบเทียบเส้นใย 3 มิติ Filament ในพารามิเตอร์ต่างๆ

ดูสรุปการตั้งค่าที่เหมาะสมในแผนภูมิเดียว

ThreeDotZero-Filament-Comparison-LBL.pdf (459.0 KB)


อ้างอิง