ต้องการรวมโค้ดจอ 4.2 inch E-paper module b กับ SD Card Module เข้าด้วยกันครับ *เพิ่งเริ่มศึกษาด้านนี้*

สวัสดีครับ ผมใช้บอร์ด DEVIO NB-DEVKIT I กับโมดูลจอ 4.2 inch E-paper module b และ SD Card Module ที่มีการเชื่อมต่อแบบ SPI ครับพยามยามลองวิธีแก้ตามหลายๆตัวอย่างแล้วก็ไม่เป็นผลเลยครับ พอจะมีทางทำให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ไหมครับ

#การต่อสายตามรูปนี้เลยครับ

#โค้ดครับ

/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "FS.h"
#include "SD.h"
#include "SPI.h"
/*--------E-Paper -----------*/
#include "DEV_Config.h"
#include "EPD.h"
#include "GUI_Paint.h"
#include "imagedata.h"
#include "SENSOR_BLACK.h"
#include "SENSOR_RED.h"
/*--------------------------*/
float temperature = 0.00;
float pressure = 0.00;
float voltage = 0.00;
float current = 0.00;
/*--------------------------*/

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 
 if (!SD.begin()) {
  Serial.println("Card Mount Failed");
  return;
 }

/*แสดงรูปภาพโชว์ตอนเริ่มการทำงานของจอ E-Paper*/
 EpaperLogo();
 delay(500);

}

void loop() {

 temperature = float(random(0, 100));
 pressure = float(random(0, 100));
 voltage = float(random(0, 100));
 current = float(random(0, 100));


 Serial.print("----------------------------------------------\r\n");
 Serial.print(" Temperature = "); Serial.print(temperature); Serial.println(" C ");
 Serial.print(" Pressure = "); Serial.print(pressure); Serial.println(" Bar ");
 Serial.print(" Current = "); Serial.print(current); Serial.println(" A ");
 Serial.print(" Voltage = "); Serial.print(voltage); Serial.println(" V ");
 Serial.print("----------------------------------------------\r\n");


 epaperSensor();
 Serial.println("Show Data on E-paper........OK");

 sendSDcard();
 Serial.println("Send Data to SD card........OK");
 delay(5000);
}
[/codebyte]

#ส่วนฟังก์ชั่นต่างๆครับ
[codebyte language=cpp]
/*------------------------------------------- SD CARD -----------------------------------------------*/
void appendFile(fs::FS &fs, const char * path, const char * message) {
 Serial.printf("Appending to file: %s\n", path);

 File file = fs.open(path, FILE_APPEND);
 if (!file) {
  Serial.println("Failed to open file for appending");
  return;
 }
 if (file.print(message)) {
  Serial.println("Message appended");
 } else {
  Serial.println("Append failed");
 }
 file.close();
}
/*------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
/*------------------------------------------ LOGO on E-PAPER---------------------------------*/
void EpaperLogo() {
 DEV_Module_Init();
 EPD_4IN2B_V2_Init();
 EPD_4IN2B_V2_Clear();
 DEV_Delay_ms(500);
 UBYTE *BlackImage, *RYImage; // Red or Yellow
 UWORD Imagesize = ((EPD_4IN2B_V2_WIDTH % 8 == 0) ? (EPD_4IN2B_V2_WIDTH / 8 ) : (EPD_4IN2B_V2_WIDTH / 8 + 1)) * EPD_4IN2B_V2_HEIGHT;
 if ((BlackImage = (UBYTE *)malloc(Imagesize)) == NULL) {
  printf("Failed to apply for black memory...\r\n");
  while (1);
 }
 if ((RYImage = (UBYTE *)malloc(Imagesize)) == NULL) {
  printf("Failed to apply for red memory...\r\n");
  while (1);
 }

 printf("NewImage:BlackImage and RYImage\r\n");
 Paint_NewImage(BlackImage, EPD_4IN2B_V2_WIDTH, EPD_4IN2B_V2_HEIGHT, 0, WHITE);
 Paint_NewImage(RYImage, EPD_4IN2B_V2_WIDTH, EPD_4IN2B_V2_HEIGHT, 0, WHITE);

 //Select Image
 Paint_SelectImage(BlackImage);
 Paint_Clear(WHITE);
 Paint_SelectImage(RYImage);
 Paint_Clear(WHITE);


#if 1  // show image for array  
 printf("1.show LOGO \r\n");
 EPD_4IN2B_V2_Display(gImage_4in2bc_b, gImage_4in2bc_ry);
 DEV_Delay_ms(3000);
#endif


}
/*------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
/*------------------------------------ SENSOR DATA to SD card-----------------------------*/
void sendSDcard() {

 //============================================================
 String dataString = "";
 //============================================================
 dataString += "\n";
 dataString += String(temperature);
 dataString += " C ";
 dataString += ",";
 dataString += String(current);
 dataString += " A ";
 dataString += ",";
 dataString += String(voltage);
 dataString += " V ";
 dataString += ",";
 dataString += String(pressure);
 dataString += " Bar ";

 appendFile(SD, "/MP03_Report.CSV", dataString.c_str());
}

/*--------- SENSOR on E-PAPER ---------*/
void epaperSensor() {
 UBYTE *BlackImage, *RYImage;
 UWORD Imagesize = ((EPD_4IN2B_V2_WIDTH % 8 == 0) ? (EPD_4IN2B_V2_WIDTH / 8 ) : (EPD_4IN2B_V2_WIDTH / 8 + 1)) * EPD_4IN2B_V2_HEIGHT;
 if ((BlackImage = (UBYTE *)malloc(Imagesize)) == NULL) {
  printf("Failed to apply for black memory...\r\n");
  while (1);
 }
 if ((RYImage = (UBYTE *)malloc(Imagesize)) == NULL) {
  printf("Failed to apply for red memory...\r\n");
  while (1);
 }
#if 1
 //1. Black Image
 Paint_SelectImage(BlackImage);
 Paint_Clear(WHITE);
 //-------------------------------------------
 Paint_DrawBitMap(gImage_SENSOR_BLACK);
 //-------------------------------------------
 Paint_DrawString_EN(110, 20, "MP03.PROJECT", &Font24, WHITE, BLACK);
 Paint_DrawString_EN(50, 80, "Temperature(C):", &Font20, WHITE, BLACK);
 Paint_DrawString_EN(50, 140, "Pressure(Bar):", &Font20, WHITE, BLACK);
 Paint_DrawString_EN(50, 200, "Current(A):", &Font20, WHITE, BLACK);
 Paint_DrawString_EN(50, 260, "Voltage(V):", &Font20, WHITE, BLACK);
 Paint_DrawString_EN(355, 80, "C", &Font20, WHITE, BLACK);
 Paint_DrawString_EN(350, 140, "Bar", &Font20, WHITE, BLACK);
 Paint_DrawString_EN(350, 200, "A", &Font20, WHITE, BLACK);
 Paint_DrawString_EN(350, 260, "V", &Font20, WHITE, BLACK);

 Paint_DrawPoint(350, 80, BLACK, DOT_PIXEL_3X3, DOT_STYLE_DFT);

 /*2.red image*/
 printf(" - 2.1 Draw red image\r\n");
 Paint_SelectImage(RYImage);
 Paint_Clear(WHITE);
 //-------------------------------------------
 Paint_DrawBitMap(gImage_SENSOR_RED);
 //-------------------------------------------
 Paint_DrawNum(270, 80, temperature, &Font20, BLACK, WHITE); //////////////////////////////////////////////////
 Paint_DrawNum(280, 140, pressure, &Font20, BLACK, WHITE);
 Paint_DrawNum(280, 200, current, &Font20, BLACK, WHITE);
 Paint_DrawNum(280, 260, voltage, &Font20, BLACK, WHITE);

 printf("EPD_Display\r\n");
 EPD_4IN2B_V2_Display(BlackImage, RYImage);
 DEV_Delay_ms(5000);
#endif
}

ผมว่าสายไหนที่ใช้ พิน ซ้ำเช่น 18 เราย้ายได้นะครับ

ลองเปลี่ยนแล้วครับ ก็ยังไม่ได้ครับ :joy:

ย้ายโค้ตตามด้วยรึป่าวครับ

ลองเปลี่ยนขาแล้วแยกทดสอบแต่ละตัวก็ Compile ผ่านได้หมดครับ แต่พอรวมกันมัน Compile ผ่านแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ