เช็คโค้ดให้หน่อยครับ ผมจะอ่านค่าโวล์จาก ขา A0 แล้วส่งค่าไปเข้า Blynk โชร์เป็น Gauge และส่งค่าเข้า Line ด้วย ผมต้องแก้ตรงไหนครับ

แนะนำหน่อยครับ

ข้อความเข้า Line ได้แล้วเหลือค่าที่อ่านได้จาก A0 ยังไม่ได้

เอาโค้ตเต็มๆ มาดูหน่อยครับ ตัดมาบางส่วนวิเคราะห์ไม่ถูกครับ


#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h>
#include <stdio.h>

//#define SSID    "Kornkanok-2.4G"
//#define PASSWORD  "0897500133"
#define LINE_TOKEN  "KFvGp9jsFD17uX2pFkRUuA8OFg4coSWPIvSOAtJ0GX7" //Line TOKEN
#define INPUT1 D4   //GPIO2
#define INPUT2 D7   //GPIO13
#define INPUT3 D6   //GPIO12
#define AnalogIN A0
#define OUTPUT1 D0  //GPIO16
#define OUTPUT2 D1  //GPIO5
#define OUTPUT3 D2  //GPIO4
#define OUTPUT4 D5  //GPIO14
#define aref_voltage 3.3 

char auth[] = "IFbabL-4B55zHPt8ibB1nErKvw97jVLG";  //Key From Blynk
char ssid[] = "Kornkanok-2.4G";          //Wifi Name
char pass[] = "0897500133";              //Wifi Password
int i;
bool lock11 = false; //ล็อคสถานะONของinput1
bool lock12 = false; //ล็อคสถานะOFFของinput1
bool lock21 = false; //ล็อคสถานะONของinput2
bool lock22 = false; //ล็อคสถานะOFFของinput2
bool lock31 = false; //ล็อคสถานะONของinput3
bool lock32 = false; //ล็อคสถานะOFFของinput3
BlynkTimer timer1;
BlynkTimer timer2;
BlynkTimer timer3;
BlynkTimer timer4;
BlynkTimer timer5;
WidgetLED led1(V1);
WidgetLED led2(V2);
WidgetLED led3(V3);


void timerEvent1()
{
 if(digitalRead(D4)==LOW)
  led1.on();
 else
  led1.off();
 if(digitalRead(D7)==LOW)
  led2.on();
 else
  led2.off();
 if(digitalRead(D6)==LOW)
  led3.on();
 else
  led3.off();
  
}


void timerEvent2()
{
 
 int current = analogRead(AnalogIN); 
 analogRead(AnalogIN);
 delay(10); 
 // converting that reading to voltage, for 3.3v arduino use 3.3, for 5.0, use 5.0
 float voltageA0 = current *(aref_voltage / 1023.0); 
 float Amp = ((voltageA0*9.09)-0.23); //rang 0-30
 
 Blynk.virtualWrite(V0,Amp); 
 //analogRead(AnalogIN); 
 delay(10);
 Serial.println(Amp);
 Serial.println(V0);
 delay(2000);
  
}

void timerEvent3()
{
 if(digitalRead(INPUT1)==LOW)  
{
  if(lock11 == false){
  delay(3000);
  LINE.notify("มอเตอร์บ่อใหญ่_On");
  Serial.println("Motor1_On");
  delay(5000);
  String Amp
  String LineText1;
  String string1 = "ค่ากระแสไฟ = ";
  String string2 = "A";
  LineText1 = string1+ (V0) +string2;
  Serial.println(LineText1);
  LINE.notify(LineText1);
  lock11 = true;
  }
    delay(5);
   
  }
  else{
   lock11 = false;
   
 }
 
 if(digitalRead(INPUT1)==HIGH)  
{
  if(lock12 == false){
  //delay(3000);
  LINE.notify("มอเตอร์บ่อใหญ่_OFF");
  Serial.println("Motor1_Off");
  
  lock12 = true;
  }
    delay(5);
}  
  else{
   lock12 = false;
  } 
}

void timerEvent4()
{
 if(digitalRead(INPUT2)==LOW)  
{
  if(lock21 == false){
  delay(3000);
  LINE.notify("มอเตอร์บ่อ1_ON");
  Serial.println("Motor2_On");
  delay(5000);
  
  String LineText2;
  String string21 = "ค่ากระแสไฟ = ";
  String string22 = "A";
  LineText2 = string21+ (V0) +string22;
  Serial.println(LineText2);
  LINE.notify(LineText2);
  lock21 = true;
  }
    delay(5);
   
  }
  else{
   lock21 = false;
   
 }
 
 if(digitalRead(INPUT2)==HIGH)  
{
  if(lock22 == false){
  //delay(3000);
  LINE.notify("มอเตอร์บ่อ1_OFF");
  Serial.println("Motor2_Off");
  
  lock22 = true;
  }
    delay(5);
}  
  else{
   lock22 = false;
  } 
}
void timerEvent5()
{
 if(digitalRead(INPUT3)==LOW)  
{
  if(lock31 == false){
  delay(3000);
  LINE.notify("มอเตอร์บ่อ2_3_ON");
  Serial.println("Motor2_3_On");
  delay(5000);
 
  String LineText3;
  String string31 = "ค่ากระแสไฟ = ";
  String string32 = "A";
  LineText3 = string31+ (V0) +string32;
  Serial.println(LineText3);
  LINE.notify(LineText3);
  lock31 = true;
  }
    delay(5);
   
  }
  else{
   lock31 = false;
   
 }
 
 if(digitalRead(INPUT3)==HIGH)  
{
  if(lock32 == false){
  //delay(3000);
  LINE.notify("มอเตอร์บ่อ2_3_OFF");
  Serial.println("Motor3_Off");
  
  lock32 = true;
  }
    delay(5);
}  
  else{
   lock32 = false;
  } 
}

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 
// timer3.setInterval(2000L, timerEvent3);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", ssid);
 while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
 { Serial.print("."); 
 delay(400);
 }
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); 
 timer1.setInterval(2000L, timerEvent1);
 timer2.setInterval(2000L, timerEvent2);
 timer3.setInterval(2000L, timerEvent3);
 timer4.setInterval(2000L, timerEvent4);
 timer5.setInterval(2000L, timerEvent5);
 pinMode(INPUT1,INPUT);    
 pinMode(INPUT2,INPUT_PULLUP);
 pinMode(INPUT3,INPUT_PULLUP);
 pinMode(OUTPUT1,OUTPUT);
 pinMode(OUTPUT2,OUTPUT);
 pinMode(OUTPUT3,OUTPUT);
 pinMode(OUTPUT4,OUTPUT); 
 
 // กำหนด Line Token
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);
 LINE.notify("Motor_Monitor Ready");
 
}

void loop() {
 
 Blynk.run();
 timer1.run();
 timer2.run();
 timer3.run();
 timer4.run();
 timer5.run(); 
 Blynk.virtualWrite(OUTPUT1,LOW);
 Blynk.virtualWrite(OUTPUT2,LOW);
 Blynk.virtualWrite(OUTPUT3,LOW);
 Blynk.virtualWrite(OUTPUT4,LOW);
 
 
 }

ตอนนี้อ่านค่าจาก A0 ได้แล้วครับเหลือ จะเอาค่าที่คำนวณจาก A0 มาส่งเข้าไลน์ครับ

อ่านได้อย่างไร แก้ไขอะไรไปถึงได้หรอครับ

void timerEvent2()
{
 
 int current = analogRead(AnalogIN); 
 analogRead(AnalogIN);
 delay(10); 
 // converting that reading to voltage, for 3.3v arduino use 3.3, for 5.0, use 5.0
 float voltageA0 = current *(aref_voltage / 1023.0); 
 float Amp = ((voltageA0*9.09)-0.23); //rang 0-30
 
 Blynk.virtualWrite(V0,Amp); 
 //analogRead(AnalogIN); 
 delay(10);
 Serial.println(Amp);
 Serial.println(V0);
 delay(2000);
  
}

เพิ่มตรงนี้เข้าไปครับ ตอนนี้ตอดตรงเอาค่าที่คำนวณได้ มาโชร์ ใน Line ครับ

ตามนี้ครับ

โอเครครับตอนนี้ได้แล้วครับ ต้องเอาคำสั่ง

int current = analogRead(AnalogIN); 
 analogRead(AnalogIN);
 delay(10); 
 // converting that reading to voltage, for 3.3v arduino use 3.3, for 5.0, use 5.0
 float voltageA0 = current *(aref_voltage / 1023.0); 
 float Amp = ((voltageA0*9.09)-0.23); //rang 0-30

ใส่ลงไปทุก void ของการเช็คสถานะ input ของทุก Input เลยครับ
อยากจะสอบถามเพิ่มเติมครับถ้าอยากจะตรวจเช็ค สถานะ Input ว่าถ้า on ทั้ง 3 Input แล้วค่ากระแสที่อ่านได้ไม่ถึงค่าที่กำหนดให้ส่งข้อความเข้า Line ต้องเพิ่ม code ยังไงตรงไหนครับ

เอาลายละเอียดไปตั้งกระทู้ใหม่เลย เดียวจะไปตอบให้ครับ

free
hit counter