ควบุมแรงดันไฟฟ้า ac ด้วย pwm

ช่วยสอนวิธีการควบคุมแรงดันไฟฟ้า ac ด้วย pwm ด้วย บอร์ด arduino uno หน่อยครับ แบบที่ปรับแรงดันขึ้นลงได้ครับ

โดยหลักการก็ประมาณนี้ครับ

image

ต่อจริง

สวิตช์หรี่ไฟ AC หรือ (AC Dimmer) โดยใช้ทรานซิสเตอร์ IGBT สับคลื่นไซน์ตามเอาต์พุต PWM จาก Arduino จะหรี่แสงหรือเพิ่มแสงความสว่างที่ต้องการด้วยคำสั่งเดียว

analogWrite(พิน, ค่า);

โค้ตตัวอย่าง

image

หรือเราจะเขียนให้ arduino รับค่าความต้านทานมาเพื่อปรับเปลี่ยนค่า PWM ก็ได้เช่นกัน โดยไม่ต้องเขียนแล้วอัพลงบอร์ดใหม่

โมดูลหรี่ไฟก็มีขายอยู่คือ Dimmer Module PWM control 220VAC 10A เป็นโมดูลหรี่ไฟ หลอดไฟ 220VAC สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่เป็นขดลวด เช่น เตารีด หลอดไฟแบบใส้ มอเตอร์ ฮีตเตอร์ รองรับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 100V ถึง 250V รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุดถึง 10A

Code

#include "hw_timer.h"     
const byte zcPin = 12;
const byte pwmPin = 13; 

byte fade = 1;
byte state = 1;
byte tarBrightness = 255;
byte curBrightness = 0;
byte zcState = 0; // 0 = ready; 1 = processing;
void setup() {
 Serial.begin(115200);  
 pinMode(zcPin, INPUT_PULLUP);
 pinMode(pwmPin, OUTPUT);
 attachInterrupt(zcPin, zcDetectISR, RISING);  // Attach an Interupt to Pin 2 (interupt 0) for Zero Cross Detection
 hw_timer_init(NMI_SOURCE, 0);
 hw_timer_set_func(dimTimerISR);
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
  if (Serial.available()){
    int val = Serial.parseInt();
    if (val>0){
     tarBrightness =val;
     Serial.println(tarBrightness);
    }
    
  }
}


void dimTimerISR() {
  if (fade == 1) {
   if (curBrightness > tarBrightness || (state == 0 && curBrightness > 0)) {
    --curBrightness;
   }
   else if (curBrightness < tarBrightness && state == 1 && curBrightness < 255) {
    ++curBrightness;
   }
  }
  else {
   if (state == 1) {
    curBrightness = tarBrightness;
   }
   else {
    curBrightness = 0;
   }
  }
  
  if (curBrightness == 0) {
   state = 0;
   digitalWrite(pwmPin, 0);
  }
  else if (curBrightness == 255) {
   state = 1;
   digitalWrite(pwmPin, 1);
  }
  else {
   digitalWrite(pwmPin, 1);
  }
  
  zcState = 0;
}

void zcDetectISR() {
 if (zcState == 0) {
  zcState = 1;
 
  if (curBrightness < 255 && curBrightness > 0) {
   digitalWrite(pwmPin, 0);
   
   int dimDelay = 30 * (255 - curBrightness) + 400;//400
   hw_timer_arm(dimDelay);
  }
 }
}

libraly

ผมลองตามนี้เเล้วไม่ได้ครับ