แก้ไข AppData\Roaming\npm\vue.ps1 cannot be loaded because running scripts

vue : File C:\Users\xxx\AppData\Roaming\npm\vue.ps1 cannot be loaded because running scripts is disabled on this system. For more information, see about_Execution_Policies at 
https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.
At line:1 char:1
+ vue ui
+ ~~~
    + CategoryInfo          : SecurityError: (:) [], PSSecurityException
    + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess

ไปที่ PowerShell Run ด้วย Administrator mode แล้วใช้คำสั่ง

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

แล้วป้อน Y จบ