Arduino ส่งข้อมูลวีดีโอให้ cira core

อยากทราบว่าถ้าผมใช้ module OV7670 หรืออื่นๆ ในการถ่ายวีดีโอ จะมีวิธีการส่งข้อมูลวีดีโอนั้นไปให้ cira core ในการประมวลผลได้ไหมครับ อยากจะใช้ cira core ตรวจจับวัตถุจากวีดีโอที่ส่งจาก camera module ครับ

น่าจะใช้ potocal rtsp ได้นะครับ เราจะได้ลิ้งค์ออกมาแล้วก็เอาไปใส่ได่