ช่วยดูโค้ดarduinoให้หน่อยค่ะ line notify ไม่แจ้งเตือนเลยค่ะ บอร์ดesp8266

ทำเรื่องแจ้งเตือนแก๊สlpgรั่วไหลผ่านไลน์ค่ะ ตอนนี้รันโค้ดแล้วบอกค่าแก๊สได้แต่ไลน์ไม่แจ้งเตือนค่ะ ลำโพงดังตลอดเวลา ใช้บอร์ดesp8266ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

int buzzer = D0; int smokeA0 = A0; #include <WiFi.h> #include <ESP8266WiFi.h> #include <TridentTD_LineNotify.h> #include <WiFiClientSecure.h> void Line_Notify(String message) ; #define WIFI_SSID "P"//ชื่อไวไฟของเรา #define WIFI_PASSWORD "pims051147"//รหัสผ่านไวไฟของเรา #define LINE_TOKEN "03X7zwoo3AyvAzt5ed77kVjsTaRs4apCC6qvXntvVD4"//ไลน์ TOKEN ของเรา // Your threshold value int sensorThres = 300; void setup() { pinMode(buzzer, OUTPUT); pinMode(smokeA0, INPUT); Serial.begin(9600); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); Serial.print("connecting"); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.println("."); delay(300); } Serial.println(); Serial.print("connected: "); Serial.println(WiFi.localIP()); } void loop() { int analogSensor = analogRead(smokeA0); Serial.print("Pin A0: "); Serial.println(analogSensor); // Checks if it has reached the threshold value if (analogSensor > sensorThres) { tone(buzzer, 1000, 200); Line_Notify("warning"); delay(7000); } else { noTone(buzzer); } delay(100); } void Line_Notify(String message) { ::WiFiClientSecure client; // กรณีขึ้น Error ให้ลบ axTLS:: ข้างหน้าทิ้ง if (!client.connect("notify-api.line.me", 443)) { Serial.println("connection failed"); return; } else { } String req = ""; req += "POST /api/notify HTTP/1.1\r\n"; req += "Host: notify-api.line.me\r\n"; req += "Authorization: Bearer " + String(LINE_TOKEN) + "\r\n"; req += "Cache-Control: no-cache\r\n"; req += "User-Agent: ESP8266\r\n"; req += "Connection: close\r\n"; req += "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n"; req += "Content-Length: " + String(String("message=" + message).length()) + "\r\n"; req += "\r\n"; req += "message=" + message; // Serial.println(req); client.print(req); delay(20); // Serial.println("-------------"); while(client.connected()) { String line = client.readStringUntil('\n'); if (line == "\r") { break; } //Serial.println(line); } // Serial.println("-------------"); }

วางโค้ตเต็มด้วยนะครับ

#include <ESP8266WiFi.h>
#define LINE_TOKEN "MJm6ssTnjKy0Iu8P776SpgZwNJnfZ06BJQmGuwg0q0Y"
String message = "Gas Warning"; //ข้อความที่จะส่งไปยงั Line
void LINE_Notify(String message) ;
const char* SSID = "P";
const char* password = "pims051147";
int i=0,a=0;
int sensorPin = A0;
int sensorValue ;
int buzzer = D0 ;
void setup () { 
WiFi.mode(WIFI_STA);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
delay(10);
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("Connecting to "); //แสดงข้อความ “Connecting to”
Serial.println(SSID);
WiFi.begin(SSID, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) //รอจนกว่าจะเชื่อมต่อสา เร็จ
{
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected"); //แสดงขอ้ความเชื่อมต่อสำเร็จ
Serial.println("IP address: "); 
Serial.println(WiFi.localIP()); //แสดงหมายเลข IP ของESP8266(DHCP)
}
void loop() {
sensorValue = analogRead(sensorPin);
Serial.print("sensor=");
Serial.println(sensorValue);
delay(500); //ถ้าค่าแก๊สถึง500 ppm

if(sensorValue>=500){
 digitalWrite(buzzer , HIGH) ;
Line_Notify(message);
a=1;

}
else {
 digitalWrite(buzzer , LOW) ;
 Line_Notify(message);
 }
i=1;

}
void Line_Notify(String message) { //ส่งขอ้ความ LINE ACCESS TOKEN
 WiFiClientSecure client;
 if (!client.connect("notify-api.line.me", 443)) {
Serial.println("connection failed");
return;
 }
String req = "";
 req += "POST /api/notify HTTP/1.1\r\n";
 req+= "Host: notify-api.line.me\r\n";
    req += "Authorization: Bearer " +String("//ส่งข้อความ line access token ") + "\r\n" ;
 req += "Cache-Control: no-cache\r\n"; req += "User-Agent: ESP8266\r\n";
 req += "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";
 req += "Content-Length: " + String(String("message=" + message).length()) + "\r\n"; req += "\r\n";
 req += "message=" + message;
 // Serial.println(req);
 client.print(req);
 delay(20);
 // Serial.println("-------------");
while(client.connected()) { 
String line = client.readStringUntil('\n');
 if (line == "\r") {
 break;
 }
 }
}

ลองดูเป็นแนวทางครับ จัด Code ใหม่ ใช้ Library TridentTD LineNotify นะครับ Code จะสั้นลง

#include <ESP8266WiFi.h>


#include <TridentTD_LineNotify.h>


String LineText;
String string0 = "Gas Warning";
#define SSID    "P"  // บรรทัดที่ 11 ให้ใส่ ชื่อ Wifi ที่จะเชื่อมต่อ
#define PASSWORD  "pims051147"   // บรรทัดที่ 12 ใส่ รหัส Wifi
#define LINE_TOKEN "MJm6ssTnjKy0Iu8P776SpgZwNJnfZ06BJQmGuwg0q0Y"
int i = 0, a = 0;
int sensorPin = A0;
int sensorValue ;
int buzzer = D0 ;void setup () {

 pinMode(buzzer, OUTPUT);

 Serial.begin(115200); //ถ้าต้องการดูค่าใน Serial monitor ให้เลือก Bound Rate 115200

 WiFi.mode(WIFI_STA);


 WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(400);
 }
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP());

 // กำหนด Line Token
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);

}


void loop() {

 sensorValue = analogRead(sensorPin);
 Serial.print("sensor=");
 Serial.println(sensorValue);
 delay(500); //ถ้าค่าแก๊สถึง500 ppm

 if (sensorValue >= 500) {
  digitalWrite(buzzer , HIGH) ;

  LineText = "\n" + string0 ;
  LINE.notify(LineText);

  a = 1;

 }
 else {
  digitalWrite(buzzer , LOW) ;
  LineText = "\n" + string0 ;
  LINE.notify(LineText);
 }
 i = 1;

}

TridentTD_Linenotify.rar (448.1 KB)