ทำการเชื่อมต่อ arduino mega 2560 wifi กับ app Blynk ไม่ได้ครับ

ทำการเชื่อมต่อ arduino mega 2560 wifi กับ app Blynk ไม่ไม่ได้ครับ

วางโค้ตที่ใช้ด้วยครับ