บอร์ด arduino mega wifi เชื่อมแล้วขึ้น [1669] ESP is not responding


#define BLYNK_PRINT Serial

/* Fill-in your Template ID (only if using Blynk.Cloud) */

//#define BLYNK_TEMPLATE_ID “YourTemplateID”

#include <ESP8266_Lib.h>

#include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.

// Go to the Project Settings (nut icon).

char auth[] = “OjdN9LpFUwVC62JMDFGOQLFLg2X0qOQS”;

// Your WiFi credentials.

// Set password to “” for open networks.

char ssid[] = “Bossa”;

char pass[] = “BOSSABEN”;

// Hardware Serial on Mega, Leonardo, Micro…

#define EspSerial Serial1

// or Software Serial on Uno, Nano…

//#include <SoftwareSerial.h>

//SoftwareSerial EspSerial(2, 3); // RX, TX

// Your ESP8266 baud rate:

#define ESP8266_BAUD 9600

ESP8266 wifi(&EspSerial);

void setup()

{

// Debug console

Serial.begin(9600);

delay(10);

// Set ESP8266 baud rate

EspSerial.begin(ESP8266_BAUD);

delay(10);

Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass);

}

void loop()

{

Blynk.run();

}