ถ้าเราจะเอาค่าจาก arduino ยิงไปที่ url ของเราแบบ json

หากผมต้องการเพิ่มค่า sid เป็น 2 เเทรกส่วนไหนหรอครับ

ว่งโค้ตที่ใช้ด้วยครับ

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClient.h>

const char* ssid = "Office";
const char* password = "xxxxxdddf";

//Your Domain name with URL path or IP address with path
const char* serverName = "https://jaiangelbot.cc.pcs-plp.com/testbot/wtsensor.php";

// the following variables are unsigned longs because the time, measured in
// milliseconds, will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
unsigned long lastTime = 0;
// Timer set to 10 minutes (600000)
//unsigned long timerDelay = 600000;
// Set timer to 5 seconds (5000)
unsigned long timerDelay = 5000;

void setup() {
 Serial.begin(115200);

 WiFi.begin(ssid, password);
 Serial.println("Connecting");
 while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.print("Connected to WiFi network with IP Address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 
 Serial.println("Timer set to 5 seconds (timerDelay variable), it will take 5 seconds before publishing the first reading.");
}

void loop() {
 //Send an HTTP POST request every 10 minutes
 if ((millis() - lastTime) > timerDelay) {
  //Check WiFi connection status
  if(WiFi.status()== WL_CONNECTED){
   WiFiClient client;
   HTTPClient http;
   
   // Your Domain name with URL path or IP address with path
   http.begin(client, serverName);

   // Specify content-type header
   // http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
   // Data to send with HTTP POST
   // String httpRequestData = "sid=1&api_key=xxxxxx&light=1100&hum=120&time=20220615113712&type=alert";      
   // Send HTTP POST request
   //int httpResponseCode = http.POST(httpRequestData);
   
   
   // If you need an HTTP request with a content type: application/json, use the following:
  http.addHeader("Content-Type", "application/json");
  int httpResponseCode = http.POST("{\"sid\":\"1\",\"api_key\":\"xxxxxx\",\"light\":\"1000\",\"hum\":\"120\",\"time\":\"20220615113712\",\"type\":\"alert\"}");

   // If you need an HTTP request with a content type: text/plain
   //http.addHeader("Content-Type", "text/plain");
   //int httpResponseCode = http.POST("Hello, World!");
   
   Serial.print("HTTP Response code: ");
   Serial.println(httpResponseCode);
    
   // Free resources
   http.end();
  }
  else {
   Serial.println("WiFi Disconnected");
  }
  lastTime = millis();
 }
}

ยิงขึ้นเเล้ว code error 400 อะครับ


ที่ยิงขึ้น 400 นี้แก้เพิ่มไปใช่ไหม

ใช่ครับผมลองทำดูก่อน เเต่ติด 400

เราเพื่ออะไรเข้าไป

จริงๆมันเป็นโค้ดคล้ายๆกันครับ ผมเพิ่มไปบางส่วน เอามาจากอีก example นึง
 http.addHeader("Content-Type", "application/json");
  int httpResponseCode = http.POST("{\"sid\":\"1\",\"api_key\":\"xxxxxx\",\"light\":\"1000\",\"hum\":\"120\",\"time\":\"20220615113712\",\"type\":\"alert\"}");

หรือว่ามี example ตัวอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้อีกไหมครับ

อู้วว ทำได้เเล้วครับ เช็คใน postman เเล้ว status 200 เเล้วครับ

1 Likes

แก้ไขอะไรเพิ่มเติมไปหรอครับถึงได้อธิบายหน่อย

ตรงที่ใส่ host จริงๆไม่ต้องใส่ https ใส่เป็นแค่ http ครับ เเล้วก็ไปผิดที่ error 401 อีก ก็ใส่ key ที่ fig ไว้ที่ url

เยี่ยมมากครับ ขอบคุณที่มาอัพเดท