การใช้งาน Arduitronics Ambient Light Sensor (0-200klx) แท้จาก DFRobot


ถ้าเปลี่ยนเป็นบอร์ด esp 8266
ขาที่ 5EN ของ sensor ต่อเข้า ขา EN ของ esp8266 ได้เลยไหมครับ

และส่วนของโค้ดที่ เขา fig ขา En เป็น 13 สามารถลบหรือต้องแก้อย่างไรครับ
ส่วนของบรรทัดนี้
DFRobot_B_LUX_V30B myLux(13);

/*!
 * @file getLightIntensity.ino
 * @brief Set sensor mode and read light values
 * @n Experimental phenomenon: the light value is read once a second after the sensor device starts successfully
 * @copyright  Copyright (c) 2010 DFRobot Co.Ltd (http://www.dfrobot.com)
 * @licence   The MIT License (MIT)
 * @author [Fary](fary_young@outlook.com)
 * @version V1.0
 * @date 2020-12-03
 * @https://github.com/DFRobot/DFRobot_B_LUX_V30B 
 */
#include <DFRobot_B_LUX_V30B.h>
DFRobot_B_LUX_V30B  myLux(13);//The sensor chip is set to 13 pins, SCL and SDA adopt default configuration
 /* 
  * MANUAL
  *  eAutomatic:The default automatic configuration, after using this mode does not have to configure the following mode, IC automatic configuration. 
  *  eManual :Manual configuration. This pattern is configured and used in combination with subsequent patterns
  * CDR
  *  eCDR_0:Don't divide the CDR
  *  eCDR_1: Eight divided the CDR
  * TIM
  *  eTime800ms:The collection time is 800ms
  *  eTime400ms:The collection time is 400ms
  *  eTime200ms:The collection time is 200ms
  *  eTime100mse:The collection time is 100ms
  *  Time50ms:The collection time is 50ms
  *  eTime25ms:The collection time is 25ms
  *  eTime12_5ms:The collection time is 12.5ms
  *  eTime6_25ms:The collection time is 6.25ms
  * Manual mode combination
  *  (The collected value cannot exceed the maximum range of each mode. If the read data exceeds the range, the data is not correct)
  *  eManual+eCDR_0+eTime800ms  mode=64  The maximum value collected is: 2938 (Lux)
  *  eManual+eCDR_0+eTime400ms  mode=65  The maximum value collected is: 5875(lux)
  *  eManual+eCDR_0+eTime200ms  mode=66  The maximum value collected is: 11750(lux)
  *  eManual+eCDR_0+eTime100ms  mode=67  The maximum value collected is: 23501(lux)
  *  eManual+eCDR_0+eTime50ms   mode=68  The maximum value collected is: 47002(lux)
  *  eManual+eCDR_0+eTime25ms   mode=69  The maximum value collected is: 94003(lux)
  *  eManual+eCDR_0+eTime12.50ms mode=70  The maximum value collected is: 200000(lux)
  *  eManual+eCDR_0+eTime6.25ms  mode=71  The maximum value collected is: 200000(lux)
  *  
  *  eManual+eCDR_1+eTime800ms  mode=72  The maximum value collected is: 23501(lux)
  *  eManual+eCDR_1+eTime400ms  mode=73  The maximum value collected is: 47002(lux)
  *  eManual+eCDR_1+eTime200ms  mode=74  The maximum value collected is: 94003(lux)
  *  eManual+eCDR_1+eTime100ms  mode=75  The maximum value collected is: 200000(lux)
  *  eManual+eCDR_1+eTime50ms   mode=76  The maximum value collected is: 200000(lux)
  *  eManual+eCDR_1+eTime25ms   mode=77  The maximum value collected is: 200000(lux)
  *  eManual+eCDR_1+eTime12.50ms mode=78  The maximum value collected is: 200000(lux)
  *  eManual+eCDR_1+eTime6.25ms  mode=79  The maximum value collected is: 200000(lux)
  */
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 myLux.begin();
 /* 
  * The setMode and readMode functions can be omitted. When not configured, the default configuration is the one used last time.
  * When using the setMode function, its return value should be judged. If the return value is 1, the setting is successful.
  * while(!myLux.setMode(myLux.eManual,myLux.eCDR_0,myLux.eTime800ms));
  * Serial.print("mode: ");
  * Serial.println(myLux.readMode());
 */
}

void loop() {
 Serial.print("value: ");
 Serial.print(myLux.lightStrengthLux());
 Serial.println(" (lux).");
 delay(1000);
}

จะเอามาใช้กับบอร์ด 8266 หรอ

ใช่ครับ ใข้กับ esp8266