แอริสตอเติล (Aristotle)

แอริสตอเติล (อังกฤษ : Aristotle, 384 ถึง 322 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นนักปรัชญาและ ผู้รู้รอบด้านชาวกรีก เป็นลูกศิษย์ของเพลโต ผู้ก่อตั้งไลเซียม, สำนักปรัชญาเพริพาเททิก และขนบแอริสตอเติล ผลงานนิพนธ์ของเขาครอบคลุมหลายสาขาวิชารวมทั้งฟิสิกส์ สัตววิทยา ชีววิทยา อภิปรัชญา จริยศาสตร์ ตรรกศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ บทกวี การละคร ดนตรี วาทศาสตร์ ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ รวมถึงการเมืองและการปกครองอีกด้วย

For the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them.

สิ่งใดที่เราจําต้องเรียนรู้ก่อนที่จะทําเป็น เราเรียนรู้ได้ด้วยการลงมือทํา