ต้องการสร้างระบบ ที่สามารถรดน้ำได้ทั้ง Auto/Manual โดยผ่าน Web Server

ขอเเนวทางเเก้ไขระบบ Auto หน่อยครับ
ผมสร้างโปรเจคสำหรับใช้รดน้ำบ่อใส่เดือนเพื่อควบคุมความชื้น
โดยที่หัวใจหลักคือต้องควบคุมผ่าน Web Server ครับ
สิ่งที่ทำสำเร็จเเล้วคือ สามารถสั่งManuel ผ่าน Web Server ได้ปกติจากโค้ดควบคุมลีเลย์ผ่าน Web Server
"เเต่ปัญหาที่พบเจอคือ เมื่อเอาโค้ด Auto มาใส่รวมเข้าไปด้วย ไม่สามารถสั่งเปิดหรือ ปิด ระบบ Auto ได้เลย
เเต่ระบบ Manuel ยังสามารถใช้งานได้ปกติ "

ESP8266,Wed Server

โค้ดครับ

#include <ESP8266WiFi.h>

// เปลี่ยนตรงนี้เป็นของเครือข่ายตัวเอง
const char* ssid = "__";
const char* password = "__";
const int analogInPin = A0; // กำหนดขา input เซ็นเซอร์
int sensorValue = 0; // ตัวแปรค่า Analog
int outputValue = 0; // ตัวแปรสำหรับ Map เพื่อคิด %

bool isAuto = false;
// ตั้งค่าพอร์ตเป็นพอร์ต 80
WiFiServer server(80);

// ประกาศตัวแปรสำหรับเก็บหน้า HTTP
String header;

// กำหนดสถานะ LED ที่แสดงบนหน้าเว็บ
String output0State = "off";// กำหนด Pin สำหรับ LED
const int Relay1 = D0; 


void setup() {

Serial.begin(115200);

// กำหนด Pin และตั้งค่าสถานะ LOW (ไฟดับ)
pinMode(Relay1, OUTPUT);
digitalWrite(Relay1, LOW);

// เชื่อมต่อกับเครือข่าย WIFI
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}

// ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จให้แสดง IP Address
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected.");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

// เริ่มการทำงานของ Server
server.begin();
}


void loop(){

 // รอ Client มาเชื่อมต่อ
 WiFiClient client = server.available(); 

 // ถ้ามี Client ใหม่มาเชื่อมต่อ
 if (client) {
  Serial.println("New Client."); 
  String currentLine = ""; 

  // เช็คสถานะว่า Cient ยังเชื่อมต่ออยู่หรือไม่
  while (client.connected()) { 
   if (client.available()) { 
    char c = client.read(); 
    Serial.write(c); // 
    header += c;

    if (c == '\n') {

     // ถ้าไม่มีข้อมูลเข้ามาแสดงว่า Client ตัดการเชื่อมต่อไปแล้ว 
     if (currentLine.length() == 0) {

      client.println("HTTP/1.1 200 OK");
      client.println("Content-type:text/html");
      client.println("Connection: close");
      client.println();

      // ชุดคำสั่งในการเปิด-ปิด LED      if (header.indexOf("GET /0/on") >= 0) {
       Serial.println("GPIO 0 on");
       output0State = "on";
       digitalWrite(Relay1, HIGH);
      } else if (header.indexOf("GET /0/off") >= 0) {
       Serial.println("GPIO 0 off");
       output0State = "off";
       digitalWrite(Relay1, LOW);
      }

      if(header.indexOf("GET /0/autoOn") >= 0) {
       Serial.println("AUTO is on");
       isAuto = true;
      }else if(header.indexOf("GET /0/autoOff") >= 0){
       Serial.println("AUTO is off");
       isAuto = false;
      }

      // ส่วนโค้ดแสดงหน้าเว็บที่ส่งไปให้ Client แสดง
      client.println("<!DOCTYPE html><html>");
      client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
      client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");

      // CSS style ของปุ่มกด
      client.println("<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
      client.println(".button { background-color: #00CC00; border: none; color: white; padding: 16px 40px;");
      client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
      client.println(".button2 {background-color: #77878A;}</style></head>");
      
      // ส่วนหัวของหน้า
      client.println("<body><h1>Worm Pond Control System</h1>");

     
      // แสดงสถานะและปุ่มของ GPIO 0 
      client.println("<p>Pond 1 </p>");         
      //ตำเเหน่งม่านวัด
      client.println ("<canvas id='canvasTemp' width='200' height='150' style='border:1px solid #000000;' > </canvas>"); 
   
      //ตำเเหน่งปุ่ม
      if (output0State=="off") {
       client.println("<p><a href=\"/0/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");
      } else {
       client.println("<p><a href=\"/0/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");
      }

      if(isAuto == false){
       client.println("<p><a href=\"/0/autoOn\"><button class=\"button\">Auto Off</button></a></p>");
      }else{
       client.println("<p><a href=\"/0/autoOff\"><button class=\"button\">Auto On </button></a></p>");
      }


      
        

           
      // ส่วนตอนปิดการทำงาน
      client.println();
      
      break;
     } else {
      currentLine = "";
     }
    } else if (c != '\r') { 
     currentLine += c;   
    }
   }
  
  }
  // เคลียร์ส่วน Header
  header = "";

  // ตัดการเชื่อมต่อ
  
  client.stop();
  Serial.println("Client disconnected.");
  Serial.println("");
  
 } //// AUTO  if(isAuto){
  int sensorValue = analogRead(analogInPin);
  int outputValue = map(sensorValue, 840, 492, 0, 100);
  Serial.print(outputValue);
  Serial.println(" %");
  if (outputValue >= 70) { //ตั้งค่า % ที่ต้องการจะรดน้ำต้นไม้ 
   digitalWrite(Relay1, HIGH); // เมื่อความชื้นน้อยกว่า 40% ให้เปิดปั๊มน้ำ
  }
  else {
   digitalWrite(Relay1, LOW); // เมื่อความชื้นมากกว่า 40% ปิดปั๊ม
  }
  delay(1000);

 }
}

เปิด auto แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับ

มีรูปหน้าเว็บ server ไหมขอดูหน่อย

เป็น IP Server ครับ