ผมขอแนวทางการทำระบบ Auto/Manual หน่อยครับ

ผมขอแนวทางการทำระบบ Auto/Manual หน่อยครับ
ผมจะใช้ blynk ใช้ widget button เป็นปุ่ม Auto/Manual ครับ แล้วจะมีระบบต่างๆครับ เช่น ระบบบรดน้ำ หรือ เปิด-ปิด พัดลมระบายอากาศครับ

การทำงานคือ

 • เมื่อกดปุ่ม Auto ระบบต่างๆ จะทำงานเอง
 • เมื่อกดปุ่มสลลับเป็น Manual หรือ กดปุ่ม เปิด-ปิด ให้ปุ่มสลับเป็นจาา Auto เป็น Manual (เรากำหนดการทำงานเอง)

ใช้ blynk กับ esp32 ครับ
**คือตอนนี้ผมได้นิดหน่อยแล้วแต่ยงทำไม่สำเร้จ เลยจะหาแนวทางเพิ่มครับ

ทำอะไรเสร็จไปบ้างแล้ว อธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับ

auto นี้คือมันทำงานอะไรบ้างอะครับ อธิบายหน่อย

เดียวผมจะอัพเดทเว็บทั้งระบบอาจจะเข้าไม่ได้สักพักนะครับ :dna:

เรียบร้อยครับ :white_check_mark:

 • ระบบรดน้ำ Auto (ใช้เซนเซอร์วัดค่าแล้วสั่งปั๊มน้ำเปิดหรือปิด) / Manual (เปิด-ปิด ปั๊มน้้ำโดยการกดปุ่ม)

 • ระบบระบายอากาศ Auto(ใช้เซนเซอร์วัดค่าแล้วสั่งให้พัดลมระบายอากาศเปิดหรือปิด) / Manual (เปิดพัดลมระบายอากาศโดยการกดปุ่ม)

code

// #include <WiFi.h>
// #include <WiFiClient.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <BlynkSimpleEsp32.h>


char auth[] = "_fiZLMlFG6EP8XymaMiGeJMABZ22SdrG";
char ssid[] = "55";
char pass[] = "12345678";
char server[] = "oasiskit.com";
unsigned port = 8080;

BlynkTimer timer;

BLYNK_CONNECTED(){
  Blynk.syncAll();
}


//ปุ่ม Blynk
#define Widget_Btn_00 V0  //ปุ่ม Auto/Manual
  //Terminal
#define Widget_Btn_Pump V2 //ปุ่ม เปิด-ปิด ปั๊มน้ำ
#define Widget_SoilValue V4 //แสดงค่าความชื่นในดิน
#define Widget_Slider V5 //ตัวตั้งค่าความชื่นในดิน

//สถานะปุ่ม Blynk
#define Widget_LED_Pump V3 //ไฟสถานะปั๊มน้ำ
#define Widget_Btn_01 V1 //ไฟสถานะ AUTO/MANUAL
WidgetLED LedBlynkPump(Widget_LED_Pump);
WidgetLED LedBlynkAM(Widget_Btn_01);

//Pin INPUT
#define SoilSensor_1 36
#define SoilSensor_2 39
#define SoilSensor_3 34
#define SoilSensor_4 35


//Pin OUTPUT
#define Relay1_pump 32

//ประกาศตัวแปร
int SoilSensorValue; //ค่าเฉลี่่ยของ soil sensor
int btn_auto_manual = 0; //สถานะปุ่ม auto(1)/manual(2) 
bool auto1 = false;
int setSoil = 50; //ค่า default ของการตั้งค่า ความชื่นในดิน


void setup(){
  Serial.begin(115200);
  // WiFi.begin(ssid, pass);
  // while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
  //   delay(500);
  //   Serial.print(".");
  // }
  // Serial.println("WiFi connected");
  // Serial.print("Connecting to ");
  // Serial.println(ssid);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass, server, port);

  //pinMode INPUT
  pinMode(SoilSensor_1, INPUT);
  pinMode(SoilSensor_2, INPUT);
  pinMode(SoilSensor_3, INPUT);
  pinMode(SoilSensor_4, INPUT);

  //pinMode OUTPUT
  pinMode(Relay1_pump, OUTPUT);
  digitalWrite(Relay1_pump, LOW);

  //เรียกใช้ Function
  timer.setInterval(2000, sendSensor);
  timer.setInterval(2000, SoilSensor);
  //timer.setInterval(2000, averagesoilsensorValue);

  Clear(); //เรียกใช้ function Clear
  
}

void loop(){ 
  Blynk.run();
  timer.run();
}


void sendSensor(){
  Blynk.virtualWrite(Widget_SoilValue, SoilSensorValue);
}//*****BUTTON AUTO/MANUAL*********
BLYNK_WRITE(Widget_Btn_00){
  if(param.asInt() == 1){
    // Blynk.setProperty(LedBlynkAM, "color", "#CCCC00");
    // Blynk.setProperty(LedBlynkAM, "label", "AUTO");
    Serial.print("func(BUTTON): "); Serial.print(btn_auto_manual); Serial.println("auto");
    auto1 = true;
    LedBlynkAM.on();
  }else{
    // Blynk.setProperty(LedBlynkAM, "color", "#CCFF00");
    // Blynk.setProperty(LedBlynkAM, "label", "MANUAL"); 
    Serial.print("func(BUTTON): "); Serial.print(btn_auto_manual); Serial.println("manual");
    auto1 = false;
    LedBlynkAM.on();   
  }
}

/*
**
*************************************SOILSENSOR*********************************************
**
*/

BLYNK_WRITE(Widget_Slider){
  int pinValue = param.asInt();
  setSoil = pinValue;
}

//
//*************MANUAL*********
//****BUTTON ON/OFF PUMP****
//
BLYNK_WRITE(Widget_Btn_Pump){
  int value = param.asInt();
  if(value == 1){
    digitalWrite(Relay1_pump, HIGH);
    Blynk.virtualWrite(Widget_Btn_00, 2);
    // Blynk.setProperty(LedBlynkPump, "color", "#CCCC00");
    // Blynk.setProperty(LedBlynkPump, "label", "ทำงาน");       
    LedBlynkPump.on();
  }else{
    digitalWrite(Relay1_pump, LOW);
    Blynk.virtualWrite(Widget_Btn_00, 2);
    // Blynk.setProperty(LedBlynkPump, "color", "#FF0000");
    // Blynk.setProperty(LedBlynkPump, "label", "ไม่ทำงาน");     
    LedBlynkPump.on();        
  }
}

//******AUTO*******

void SoilSensor(){
  static unsigned long timer = millis();
  const unsigned long timeSerialprint = 1000;
// const unsigned long timePumpOn = 10000;
  if(millis() - timer >= timeSerialprint){
    timer = millis(); 
    Serial.print("func(soilsensor)auto(1)/manual(2) : "); Serial.println(btn_auto_manual);  
  }
  int SoilSensorValue_1 = analogRead(SoilSensor_1);
  int SoilSensorValue_2 = analogRead(SoilSensor_2);
  int SoilSensorValue_3 = analogRead(SoilSensor_3);
  int SoilSensorValue_4 = analogRead(SoilSensor_4);
  int mapSoilSensorValue_1 = map(SoilSensorValue_1, 0, 4095, 100, 0);
  int mapSoilSensorValue_2 = map(SoilSensorValue_2, 0, 4095, 100, 0);
  int mapSoilSensorValue_3 = map(SoilSensorValue_3, 0, 4095, 100, 0);
  int mapSoilSensorValue_4 = map(SoilSensorValue_4, 0, 4095, 100, 0);
  SoilSensorValue = ((mapSoilSensorValue_1 + 
            mapSoilSensorValue_2 + 
            mapSoilSensorValue_3 + 
            mapSoilSensorValue_4) / 4); 

  
    if(SoilSensorValue < setSoil ){
      if(auto1 == true){        
        // if(millis() - timer >= timePumpOn){
        //   timer = millis();
          digitalWrite(Relay1_pump, HIGH);
          Blynk.virtualWrite(Widget_Btn_Pump, 1);
          // Blynk.setProperty(LedBlynkPump, "color", "#CCCC00");
          // Blynk.setProperty(LedBlynkPump, "label", "ทำงาน");
          LedBlynkPump.on();
          Serial.println("Pump\tOn");
        // }       
      }
    }

    if(SoilSensorValue > setSoil){
      if(auto1 == true){
        digitalWrite(Relay1_pump, LOW);
        Blynk.virtualWrite(Widget_Btn_Pump, 0);
        // Blynk.setProperty(LedBlynkPump, "color", "#FF0000");
        // Blynk.setProperty(LedBlynkPump, "label", "ไม่ทำงาน");       
        LedBlynkPump.on();
        Serial.println("Pump\tOff");  
      }    
    }
}


void Clear(){
 Blynk.virtualWrite(Widget_Slider, setSoil);
}

/*
**
*************************************SOILSENSOR*********************************************
**
*/

ปุ่มนี้คือ ปุ่ม on/off ของปั๊มน้ำ เมื่อกดปุ่มนี้ปุ่ม auto/manual จะสลับเป็น manual ทันที
ดูเหมือนว่า คำสั่งนี้ Blynk.virtualWrite(Widget_Btn_00, 2); ส่งค่า 2 ไปที่ BLYNK_WRITE(Widget_Btn_00) แล้ว param.asInt() ไม่อ่านว่าถูกกดครับ (แต่ว่าปุ่มบนแอพ สลับ นะครับ เมื่อกดปุ่ม on/off) **เข้าใจหรือป้าวครับ แฮกๆ!!

ปุ่มนี้ใน blynk ลลับ auto / manual

ถ้าจะส่ง 2 ไป ตัวรับก็ควรตั้ง 2 ไปด้วยนะครับ มันถึงจะมองว่าเป็น true

ถ้าต้องการแค่ true หรือ false กำหนดแค่ 1/0 หรือ HIGH/LOW ก็พอครับ

Blynk.virtualWrite(Widget_Btn_Pump, 1);
Blynk.virtualWrite(Widget_Btn_Pump, 0);

หรือ

Blynk.virtualWrite(Widget_Btn_Pump, HIGH);
Blynk.virtualWrite(Widget_Btn_Pump, LOW);
1 Like

โอเครครับพี่ ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ

Blynk.setProperty(LedBlynkPump, "color", "#FF0000");
Blynk.setProperty(LedBlynkPump, "label", "ไม่ทำงาน"); 

มีปัญหาอีกอย่างครับ คำสั่งนี้ มัน verify ไม่ผ่าานอะครับขึ้น error

แบบนี้

error: no matching function for call to 'BlynkWifi::setProperty(WidgetLED&, const char [6], const char [8])'

ขอคำแนะนำด้วยครับ

อัพเดต แก้ได้แล้วครับ คือ ใช้ตัวแปรผิดตัวครับ 555555555555555555555555555555555555