แอพ blynk เชื่อมต่อ arduino wemos d1 esp8266 wifi ไม่ได้

ผมทำเครื่อง วัดค่าฝุ่น แสดงหน้าจอ lcd และสั่งให้พัดลมทำงานผ่าน relay โดยทั้งหมดนี้ใช้ blynk กำหนดการทำงานครับ ทำโครงงาน มัธยมครับ ผมเชื่อมต่อไม่ได้อะครับ
ขอบคุณครับ…NewDustBlynk.ino (1.5 KB)

#define BLYNK_PRINT Serial
#define relay D2

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <WiFiClient.h>

char auth[] = "mVzV1VLS9dcFqWZjXprAwxHFvHqn-z9Q";
char ssid[] = "Naiya_true_2.4G";
char pass[] = "0953581506";

bool switchStatus = 0; // 0 = manual,auto
int relayPlay = 0;
bool manualSwitch = 0;

BlynkTimer timer;

BLYNK_WRITE(V0)
{
 switchStatus = param.asInt();
}

BLYNK_WRITE(V1)
{
 relayPlay = param.asInt();
}

BLYNK_WRITE(V2)
{
 manualSwitch = param.asInt();
}

BLYNK_WRITE(V3)
{
 if(data){
  lcd.begin();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("dust: UG/M3");
  lcd.setCursor(1,1);
  lcd.println("2.5: ");
  lcd.println(data.PM_UG_M3_2_5);
 }
}

void manualAutoAction()
{
 if(switchStatus)
 {
  if(digitalRead(D0) < relayPlay)
  {
   digitalWrite(relay,LOW);
  }
  else
  {
   digitalWrite(relay,HIGH);
  }
 }
 else
 {
  if(manualSwitch)
  {
   digitalWrite(relay,LOW);
  }
  else
  {
   digitalWrite(relay,HIGH);
  }
 }
}

void setup() {

 Serial.begin(115200);
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 pinMode(relay,OUTPUT);
 digitalWrite(relay, HIGH);
 WiFi.begin(ssid, pass);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 Blynk.connect();

 timer.setInterval(1000L, manualAutoAction);
}

BLYNK_CONNECTED() {
 Blynk.syncAll();
 Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
}

void loop() {
 Blynk.run();
 timer.run();
}

ใช้ server ของใครครับ เชื่อมต่อแล้วใน Serial มันขึ้นว่าอะไรตัดมาดูหน่อย

ผมใช้ของ Blynk ครับ

ขอดูใน serial หน่อยครับ ขณะที่มันต่อไม่ได้

มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ

ตรงหัวแอฟมันขึ้นว่าไงครับ token ถูกรึป่าว โค้ตดูแล้วไม่ผิดอะไรนะ

อันนี้เป็นโค้ดอันล่าสุดที่ผมทำไปครับ

#include <Wire.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include "WiFiClientSecureBearSSL.h"
#include <PMS.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <WiFiManager.h>

#define BLYNK_PRINT Serial
#define relay D2

char auth[] = "OwMS16h2SMWcP86z4JD-0056eu_fUXaO";
char ssid[] = "Naiya_true_5G";
char pass[] = "0946458052";

PMS pms(Serial);
PMS::DATA data;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

int Reset_wifi = 16;
int RelayPlay = 0;
byte auto_relay = 0;
float dust_auto = 0;

BlynkTimer timer;
WidgetLED led1(V10);
WidgetLED led2(V11);

BLYNK_CONNECTED() {
 Blynk.syncAll();
}

BLYNK_WRITE(V0) {
 if (param.asInt() == 1 && auto_relay == 0) {
  digitalWrite(relay, !digitalRead(relay));
  if (digitalRead(relay) == LOW) {
   led1.on();
   led2.off();   
  }
  else {
   led1.off();
   led2.on();
  }
 }
}
BLYNK_WRITE(V9){
 auto_relay = param.asInt();
 digitalWrite(relay, HIGH);
 led1.on();
}

BLYNK_WRITE(V5){
 dust_auto = param.asInt();
}

void setup() {
 Serial.begin(9600);
  lcd.begin();
  lcd.display();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.println("Connecting...");
  delay(3000);
  lcd.clear();

// timer.setInterval(1000L, LCD);

  pinMode(relay, OUTPUT);
  digitalWrite(relay, HIGH);
  Blynk.begin(auth,ssid,pass);

 
}

void loop() {
 Blynk.run();
 timer.run();

 if (pms.read(data)){
  Serial.print("PM 2.5 (ug/m3): ");
  Serial.println(data.PM_AE_UG_2_5);
  Serial.println();

  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print("Dust : (ug/m3)");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("PM 2.5 : ");
  lcd.print(data.PM_AE_UG_2_5);
 }
 Blynk.virtualWrite(V20, String(pms.read(data),1));
 if (auto_relay == 1) {
  if (pms.read(data) > dust_auto) {
   digitalWrite(relay, LOW);
   led1.off();
   led2.on();
  }
  else {
   digitalWrite(relay, HIGH);
   led1.on();
   led2.off();
  }
 }
 
 pinMode(Reset_wifi,INPUT_PULLUP);
 WiFiManager wifiManager;
 if (digitalRead(Reset_wifi) == LOW){
  Serial.println("Reset wifi");
  wifiManager.resetSettings();
 }
 wifiManager.autoConnect("Particle Counter");
 Blynk.config(auth);
 Blynk.connect();
}

ขอดูใน serial ด้วย เผื่อมัน error หรือ reset

โอเคครับ เดี๋ยวผมแคปให้ดูครับ

ผมอัพโหลดใส่บอร์ดแล้วครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ ผมทำมาหลายวันแล้วครับ คือผมยังเป็นมือใหม่อะครับ ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไร ไม่มี error หรืออะไรเลยครับ

ถ่ายบอร์ดมาดูหน่อยครับ

ผมต้องเปลี่ยนบอร์ดมั้ยครับ

เลือกบอร์ดให้ถูดด้วยครับ

ผมลองสร้างใหม่ดูแล้วครับ

เปิดหน้านี้ค้างไว้แล้วกด ปุ่มรีเซตแล้วแคปมาดูใหม่ครับ

ขึ้นแบบนี้อะครับ