สอบถามครับ จะสั่งให้กดปุ่มที่ blynk แล้วอิงที่เซนเซอร์ เพื่อไปดับได้หรือไม่ครับ

สอบถามครับ จะสั่งให้กดปุ่มที่ blynk แล้วอิงที่เซนเซอร์ เพื่อไปดับ ได้หรือไม่ครับ แบบว่า กดให้เติมน้ำให้เต็มถัง โดยมีเซนเซอร์ระดับน้ำวัดพอพึงระดับก็ให้ Off ไป ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ทำได้ครับ ขึ้นอยู่ว่าใช่เซอเซออะไรวัด ถ้าเคสนี้ น่าจะเป็นลูกลอย น่าจะเหมาะกว่า

การรับค่า จากลูกลอยมาก็ง่ายๆ รับมาเป็น 0 หรือ 1 ถ้าระดับน้ำถึงเกณฑ์ ลูกลอย on ส่ง 1 มา เข้า input 1 Pin จาก บอร์ดที่เราใช้ เอามาเข้าเงื่อนไข

If( inputSw == high ){

 digitalWrite(pin, LOW);

}

ตอนนี้ใช้เป็น non contact liquid ครับ พอมีวิธีเขียนแนะนำมั้ยครับ

 if (digitalRead(pinInput) == 1) { 
    digitalWrite(5, LOW); // Relay off
    
    }
  }else{
    digitalWrite(5, HIGH); //Relay on

  }

ความหมายคือกด ปุ่มที่ แอพ 1 ครั้งแล้ว ให้มันเติมน้ำมันจนถึงระดับที่เซนเซอจับได้แล้วหยุด สินะครับ

ใช่แล้วครับยังหาวิธีแก้อยู่เลยครับ

ตอนนี้เขียนแบบไหนครับ

run บน arduino ได้ แต่บน esp ไม่ได้เลยครับ

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>

char auth[] = "cd75947463db4db6af4b36885be44263";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "elecFloor6";
char pass[] = "elec6";

BlynkTimer timer;void setup()
{
 pinMode(4, OUTPUT); //ตั้งค่าขา 4 เป็น output
 pinMode(5, OUTPUT); //ตั้งค่าขา 5 เป็น output
 Serial.begin(115200); // เริ่มตั้นการสื่อสารที่ 115200
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 
}

void water() {
 
 if (digitalRead(32) == 1) {
  Serial.println("ArduinoAll Water Detect");
 } 
 else {
  Serial.println("No Water");
 }
  Serial.print(digitalRead(32: ");
 delay(500);    // delay in between reads for stability

}void loop()
{
 Blynk.run();
 water();
 delay(500); //wait for half a second, so it is easier to read
   if(digitalRead(32) == 1)
   {
  digitalWrite(5,HIGH);
  Blynk.virtualWrite(V3,1);
 }else{
  digitalWrite(5,LOW);
  Blynk.virtualWrite(V3,0);
 }
 
}

เดะเย็นๆ ตอบให้นะครับ

ผมดูในมือถืออยู่

มีรูปเซนเซอร์ไหมครับ มันจับจากสีของน้ำ รึป่าว

ขอบคุณล่วงหน้านะครับ

ใช้ esp อะไรครับ 8266 หรือ 32

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>

int Liquid_level=0;

char auth[] = "cd75947463db4db6af4b36885be44263";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "elecFloor6";
char pass[] = "elec6";

BlynkTimer timer;void setup()
{
 pinMode(5,INPUT);
 Serial.begin(115200); // เริ่มตั้นการสื่อสารที่ 115200
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);

}

void water() { 
Liquid_level=digitalRead(5);
Serial.print("Liquid_level= ");
Serial.println(Liquid_level,DEC);
delay(500);
}void loop()
{
 Blynk.run();
 water();
  delay(500);
 
}
 โค้นนี้รันบน 32 แต่ยังหาวิธีสั่งการอยู่ครับ

ลองดูครับ

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>

int Liquid_level=0;

char auth[] = "cd75947463db4db6af4b36885be44263";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "elecFloor6";
char pass[] = "elec6";

BlynkTimer timer;
bool Relay_On = false;


void setup()
{
 pinMode(4,INPUT);
 pinMode(5,OUTPUT);
 Serial.begin(115200); // เริ่มตั้นการสื่อสารที่ 115200
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);

}


BLYNK_WRITE(V1) {

   if (param.asInt()== 1) {
  Relay_On = true;

 } else{

  Relay_On = false;

}

}


void water() { 
Liquid_level=digitalRead(5);
Serial.print("Liquid_level= ");
Serial.println(Liquid_level,DEC);
delay(500);
}void loop()
{
 Blynk.run();
 water();
  delay(500);

  if ((digitalRead(4) == 0) && (Relay_On == true) { 

    digitalWrite(5, HIGH); // Relay on
    
    }
  }else{

    digitalWrite(5, LOW); //Relay off
    Blynk.virtualWrite(V1,0); //ปิด ปุ่มหน้า app ให้เป็น off

  }
 
}

ได้หรือไม่ได้ ติดปัญหาอะไร แจ้งหน่อยนะครับ

ตอนนี้แสดงแล้วครับแต่ติดที่มันจะสลับ on off ตลอดเลยครับ

// inicio BLYNK ***********************************************************
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>


#include <OneWire.h>
#include<DallasTemperature.h>

int Liquid_level=0;

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "cd75947463db4db6af4b36885be44263";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "elecFloor6";
char pass[] = "elec6";
//fim BLYNK *************************************************************
  

//inicio sensor temperatura
/* DS18B20 Temperature Sensor */
//#include <OneWire.h>
//#include<DallasTemperature.h> 
#define ONE_WIRE_BUS 15 // DS18B20 on arduino pin4 corresponds to GPI12 on physical board
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
float temp;
//fim sensor temperatura
float phData;

BlynkTimer timer;
bool Relay_On = false;


#define SensorPin 35      //pH meter Analog output to Arduino Analog Input 2
#define Offset 0.00      //deviation compensate
//#define LED 13
#define samplingInterval 20
#define printInterval 800
#define ArrayLenth 40  //times of collection
int pHArray[ArrayLenth];  //Store the average value of the sensor feedback
int pHArrayIndex = 0;

void config_hm(){
 static unsigned long samplingTime = millis();
 static unsigned long printTime = millis();
 static float pHValue, voltage;
 //Serial.println((analogRead(SensorPin)*0.00122)*1);
 if (millis() - samplingTime > samplingInterval)
 {
  //Serial.println(pHArrayIndex);
  pHArray[pHArrayIndex++] = analogRead(SensorPin);
  if (pHArrayIndex == ArrayLenth)pHArrayIndex = 0;
  voltage = avergearray(pHArray, ArrayLenth) *5.0/4096; // 0.0012 is 5.0V / 4096  When esp32 have adc 12 bits = 4096 vcc = 5v
  pHValue = 3.5 * voltage + Offset;
  samplingTime = millis();
 }
 if (millis() - printTime > printInterval) //Every 800 milliseconds, print a numerical, convert the state of the LED indicator
 {
  // Serial.print("Voltage:");
  Serial.print(voltage, 2); Serial.print(" "); Serial.println(pHValue, 2);
  phData = pHValue;
  // Serial.print("  pH value: ");
  //Serial.println(pHValue, 2);
  // digitalWrite(LED, digitalRead(LED) ^ 1);
  printTime = millis();
 } 

 Blynk.virtualWrite(V35, pHValue);
}

double avergearray(int* arr, int number)
{
 int i;
 int max, min;
 double avg;
 long amount = 0;
 if (number <= 0)
 {
  Serial.println("Error number for the array to avraging!/n");
  return 0;
 }
 if (number < 5) //less than 5, calculated directly statistics
 {
  for (i = 0; i < number; i++)
  {
   amount += arr[i];
  }
  avg = amount / number;
  return avg;
 }
 else
 {
  if (arr[0] < arr[1])
  {
   min = arr[0]; max = arr[1];
  }
  else
  {
   min = arr[1]; max = arr[0];
  }
  for (i = 2; i < number; i++)
  {
   if (arr[i] < min)
   {
    amount += min;   //arr<min
    min = arr[i];
   }
   else
   {
    if (arr[i] > max)
    {
     amount += max; //arr>max
     max = arr[i];
    }
    else
    {
     amount += arr[i]; //min<=arr<=max
    }
   }//if
  }//for
  avg = (double)amount / (number - 2);
 }//if
 return avg;
}

void water_value1() {

Liquid_level=digitalRead(5);
Serial.print("Liquid_level= ");
Serial.println(Liquid_level,DEC);
delay(500);

}void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
    // pinMode(LED,OUTPUT);
     pinMode(4,INPUT);
     pinMode(12,OUTPUT);
     pinMode(5,INPUT);
     pinMode(13,OUTPUT);

      
    Serial.begin(115200);
    Serial.println();
    Serial.println();

   //BLYNK
    Blynk.begin(auth, ssid, pass);

   
   //Inicializa SENSOR TEMPERATURA
    DS18B20.begin(); 

     pinMode(12,OUTPUT); 
     pinMode(14,OUTPUT); 
     pinMode(26,OUTPUT); 
     pinMode(27,OUTPUT); }

BLYNK_WRITE(V1) {

   if (param.asInt()== 1) {
  Relay_On = true;

 } else{

  Relay_On = false;

}

}
void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
   //BLYNK
   Blynk.virtualWrite(12,HIGH);
   Blynk.virtualWrite(14,HIGH);
   Blynk.virtualWrite(26,HIGH);
   Blynk.virtualWrite(27,HIGH);
   
 Blynk.run();
 temperatura();
 //delay(1000);
 config_hm();
 //delay(500);
 water_value1();
  delay(500);

   if ((digitalRead(4) == 0) && (Relay_On == true)) { 

    digitalWrite(12, HIGH); // Relay on
    Blynk.virtualWrite(V1,1);
    
    }
  else{

    digitalWrite(12, LOW); //Relay off
    Blynk.virtualWrite(V1,0); //ปิด ปุ่มหน้า app ให้เป็น off

  }

 //Blynk.virtualWrite(15,HIGH);
}

void temperatura() 
{
 //inicio SENSOR TEMPERATURA 
 DS18B20.requestTemperatures(); 
 temp = DS18B20.getTempCByIndex(0);
 Serial.println("TEMPERATURA");
 Serial.println(temp);
 Blynk.virtualWrite(V15, temp);
 Serial.println();
}

ตัวเต็มครับ

อะไร on off ตลอดครับ pin ไหน

free
hit counter