วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นใน Blynk ไม่ได้คะรบกวนหน่อยนะคะ

วางโค้ตเต็ม กับ copy error มาวางด้วยครับ

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <DHT.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
char auth[] = “rnxGvq9Fa4TkX1WcGE9TZ4HHBEw3WKdi”;
char ssid[] = “OPPO A37f”;
char pass[] = “sasiton-reed”;
BlynkTimer timer;
#define LED D4 // LED on chip ESP8266
#define DHTPIN0 D0 // pin of sensor connected to
#define DHTPIN1 D1
#define DHTPIN2 D2
#define DHTPIN3 D3
#define DHTTYPE0 DHT22 // DHT22 if useDHT22
#define DHTTYPE1 DHT22 // DHT22 if useDHT22
#define DHTTYPE2 DHT22 // DHT22 if useDHT22
#define DHTTYPE3 DHT22 // DHT22 if useDHT22
DHT dht0(DHTPIN0, DHTTYPE0);
DHT dht1(DHTPIN1, DHTTYPE1);
DHT dht2(DHTPIN2, DHTTYPE2);
DHT dht3(DHTPIN3, DHTTYPE3);

void setup()
{
pinMode(LED, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
// Blynk.begin(auth, ssid, pass);
// Blynk.begin(auth, ssid, pass, “prakitblog.com”, 8181);
Blynk.begin(auth, ssid, pass, “blynk.iot-cm.com”, 8080);
dht1.begin();
dht2.begin();
timer.setInterval(50000, Sensor);
}
void loop()
{
Blynk.run(); // Initiates Blynk
timer.run(); // run BlynkTimer
}
void Sensor()
{
float h0 = dht0.readHumidity();
float t0 = dht0.readTemperature();
float h1 = dht0.readHumidity();
float t1 = dht0.readTemperature();
float h2 = dht0.readHumidity();
float t2 = dht0.readTemperature();
float h3 = dht0.readHumidity();
float t3 = dht0.readTemperature();
if (isnan(h0) || isnan(t0)) {
Serial.println(“Failed to read from DHT sensor 0!”);
if(isnan(h1) || isnan(t1)){
Serial.println(“Failed to read from DHT sensor 1!”);
if (isnan(h2) || isnan(t2)){
Serial.println(“Failed to read from DHT sensor 2!”);
if(isnan(h3) || isnan(t3)){
Serial.println(“Failed to read from DHT sensor 3!”);
}
}
}
digitalWrite(LED, LOW);
delay(1000);
return;
}
Serial.print("Humidity is: "); Serial.println(h0, 1);
Serial.print("Temperature is: "); Serial.println(t0, 1);
Serial.print("Humidity is: "); Serial.println(h1, 1);
Serial.print("Temperature is: "); Serial.println(t1, 1);
Serial.print("Humidity is: "); Serial.println(h2, 1);
Serial.print("Temperature is: "); Serial.println(t2, 1);
Serial.print("Humidity is: "); Serial.println(h3, 1);
Serial.print("Temperature is: "); Serial.println(t3, 1);
digitalWrite(LED, HIGH);
Blynk.virtualWrite(V0, h0);
Blynk.virtualWrite(V1, t0);
Blynk.virtualWrite(V2, h1);
Blynk.virtualWrite(V3, t1);
Blynk.virtualWrite(V4, h2);
Blynk.virtualWrite(V5, t2);
Blynk.virtualWrite(V6, h3);
Blynk.virtualWrite(V7, t3);
}