เชื่อมต่อกับblynkไม่ได้


พยายามเชื่อมต่อกับblynkโดยใช้wifiแต่มาค้างตรงขั้นตอนที่2ตามรูปเลยครับ

ส่วนโค้ดที่ใช้

// Fill-in information from your Blynk Template here
#define BLYNK_TEMPLATE_ID “TMPLRx8FYPl8”
#define BLYNK_DEVICE_NAME “KUENG”
#define BLYNK_FIRMWARE_VERSION “0.1.0”

#define BLYNK_PRINT Serial
//#define BLYNK_DEBUG

#define APP_DEBUG

// Uncomment your board, or configure a custom board in Settings.h
//#define USE_SPARKFUN_BLYNK_BOARD
#define USE_NODE_MCU_BOARD

//#define USE_WITTY_CLOUD_BOARD
//#define USE_WEMOS_D1_MINI

#include “BlynkEdgent.h”
int i;
void setup()
{
pinMode(D0,OUTPUT); //sets the pin as output
//pinMode(D6, INPUT);
Serial.begin(9600);
delay(100);

BlynkEdgent.begin();
}

void loop() {
BlynkEdgent.run();
raindrop();
}

void raindrop(){
float val = analogRead(A0); //อ่านค่าสัญญาณ
//do{
//int LDR_Value = digitalRead(D6);
//Serial.print("LDR = ");// พิมพ์ข้อความส่งเข้าคอมพิวเตอร์ “LDR =”
//Serial.println(LDR_Value);
//delay(5000);
//}while(val<=1024);
Serial.print("val = ");// พิมพ์ข้อความส่งเข้าคอมพิวเตอร์ “val =”
Serial.println(val); //พิม์พ์ค่าของตัวแปร val
delay(5000);
Blynk.virtualWrite(V0,val);
do{
if(val<500 ){
i=1;
Serial.print("i = ");// พิมพ์ข้อความส่งเข้าคอมพิวเตอร์ “i =”
Serial.println(i);
delay(3000);
do{
val = analogRead(A0);
Serial.print("val = ");// พิมพ์ข้อความส่งเข้าคอมพิวเตอร์ “val =”
Serial.println(val); //พิม์พ์ค่าของตัวแปร val
//digitalRead(D6);
//Serial.print("LDR = ");// พิมพ์ข้อความส่งเข้าคอมพิวเตอร์ “LDR =”
//Serial.println(LDR_Value);
delay(3000);
}while(val<500 );
//digitalWrite(D0,HIGH);
}
else{
i=0;
Serial.print("i = ");// พิมพ์ข้อความส่งเข้าคอมพิวเตอร์ “i =”
Serial.println(i);
delay(3000);
do{
val = analogRead(A0);
Serial.print("val = ");// พิมพ์ข้อความส่งเข้าคอมพิวเตอร์ “val =”
Serial.println(val); //พิม์พ์ค่าของตัวแปร val
//digitalRead(D6);
//Serial.print("LDR = ");// พิมพ์ข้อความส่งเข้าคอมพิวเตอร์ “LDR =”
//Serial.println(LDR_Value);
delay(3000);
}while(val>=500 );
//digitalWrite(D0,LOW);
}
}while(val<=1024);
delay(1500);

}