มีใครช่วยแก้ให้ blynk ออนไลน์ได้ไหมครับ

multiple
lines

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL63P_V0WTR"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Project"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "9uSnn3jgNQrpRBo-nlpnOwZT3bygPQri"
#define BLYNK_FIRMWARE_VERSION    "1.10.5"
#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <TimeLib.h> //Time
#include <WidgetRTC.h> //Time
#include <EEPROM.h>//EEPROM

#include <PZEM004Tv30.h> // <--- https://github.com/mandulaj/PZEM-004T-v30

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// ข้อมูลเครือข่าย WiFi
char auth[] = "9uSnn3jgNQrpRBo-nlpnOwZT3bygPQri"; // กำหนด Auth Token ของคุณที่ได้จากแอป Blynk
char ssid[] = "test611"; // ชื่อเครือข่าย WiFi
char pass[] = "12345678"; // รหัสผ่านเครือข่าย WiFi

int count = 0;
int count_table = 0;
int v21, v22, Minute, Hour, pin_v24;
float cost_old = 0;
float cost_total = 0;
float cost_today = 0;
long last_time;
String currentDate, currentTime;

PZEM004Tv30 pzem(12, 14); //D6/Tx pzem ,D5/Rx pzem

BlynkTimer timer;
WidgetRTC rtc;

#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClientSecure.h>

// ตั้งค่า Line Notify
const char* lineNotifyToken = "SfnZIv51x4lZuMi6WSC1ak2MrKuaMg5KxSQzV8oYWO7"; // Token สำหรับ Line Notify

void EEPROM_count();

BLYNK_WRITE(V25) { // ตั้งค่าเวลาผ่าน Input Widget
 TimeInputParam t(param);
 Hour = t.getStartHour();
 Minute = t.getStartMinute();       
}

BLYNK_WRITE(V21) {
 v21 = param.asInt(); // รับค่า v21 จาก Selector
}

BLYNK_WRITE(V22) {
 v22 = param.asInt(); // รับค่า v22 จาก Date Input
}

void EEPROM_count() {
 EEPROM.put(100, count_table); // บันทึกค่า count_table ลงใน EEPROM
 EEPROM.commit();
}

BLYNK_WRITE(V23_RESET) { // รีเซ็ตค่า kWh ด้วยการกดปุ่ม
 int pin_v23 = param.asInt(); 
 if (v21 == 2 && pin_v23 == 1) {
  pzem.resetEnergy();
  cost_old = 0;
  EEPROM.put(0, cost_old); // บันทึกข้อมูลใน EEPROM
  EEPROM.commit();
  Blynk.virtualWrite(V20, "add", count_table, String(count_table) + " | " + currentDate + " - " + currentTime + " รีเซ็ตค่า kWh ด้วยการกดปุ่ม", 0); // เพิ่มข้อมูลลงในตาราง
  EEPROM_count();
  sendLineNotify("รีเซ็ตค่าไฟแล้ว"); // ส่งการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify
 }
}

BLYNK_WRITE(V24) { // รีเซ็ตตารางค่าไฟ
 pin_v24 = param.asInt();

 if (pin_v24 == 1) {
  last_time = millis(); 
 }
}

BLYNK_CONNECTED() {
 rtc.begin(); // ซิงค์เวลาเมื่อเชื่อมต่อ
 Blynk.syncVirtual(V21, V22, V25); // อัปเดตค่า V21, V22, V25
 
 //Blynk.virtualWrite(V20, "add", count_table, String(count_table) + " | " + currentDate + " - " + currentTime + "Connected ", 0);
 //EEPROM_count();
}

void sendLineNotify(String message) {
 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  WiFiClientSecure client;
  if (client.connect("notify-api.line.me", 443)) {
   String req = String("POST /api/notify HTTP/1.1\r\n") +
          "Host: notify-api.line.me\r\n" +
          "Authorization: Bearer " + lineNotifyToken + "\r\n" +
          "Cache-Control: no-cache\r\n" +
          "User-Agent: ESP8266\r\n" +
          "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n" +
          "Content-Length: " + String(17 + message.length()) + "\r\n\r\n" +
          "message=" + message;

   client.print(req);
   delay(10);
   client.stop();
  }
 }
}

void sendEnergyNotify(float energy, float total) {
 String message = "Energy: " + String(energy, 3) + " kWh\n";
 message += "Total: " + String(total, 1) + " Baht";
 sendLineNotify(message);
}
void read_pzem() {
  
  float voltage = pzem.voltage();
  if(!isnan(voltage)){
    Serial.print("Voltage: "); Serial.print(voltage); Serial.println("V");
    Blynk.virtualWrite(V10,voltage);
  } else {
    Serial.println("Error reading voltage");
  }


  float current = pzem.current();
  if (!isnan(current)) {
    Serial.print("Current: "); Serial.print(current); Serial.println("A");
    Blynk.virtualWrite(V11, current);
  } else {
    Serial.println("Error reading current");
  }

  float power = pzem.power();
  if (!isnan(power)) {
    Serial.print("Power: "); Serial.print(power); Serial.println("W");
    Blynk.virtualWrite(V12, power);
  } else {
    Serial.println("Error reading power");
  }

  float energy = pzem.energy();
  if (!isnan(energy)) {
    Serial.print("Energy: "); Serial.print(energy, 3); Serial.println("kWh");
    Blynk.virtualWrite(V13, energy, 3);
    
    float rate_1 = 0;
    float rate_2 = 0;
    float rate_3 = 0;
    
    if (energy > 0 && energy <= 150) {  // หน่วยที่ 0-150
     rate_1 = energy * 3.2484; 
    }
    if (energy > 150) {
     rate_1 = 150 * 3.2484;
    }

    if (energy >= 151 && energy <= 400) { // หน่วยที่ 151-400
     rate_2 = (energy - 150) * 4.2218; 
    }
    if (energy > 400) { // เกิน 400
     rate_2 = 250 * 4.2218;
     rate_3 = (energy - 400) * 4.4217;
    }
    float ft = energy * (-0.116);
    float total_vat = (rate_1 + rate_2 + rate_3 + ft + 38.22) * 0.07;
    float total = (rate_1 + rate_2 + rate_3 + ft + 38.22) + total_vat;
    cost_total = total;
    Blynk.virtualWrite(V16, total, 1);

    // ส่งข้อมูล Energy และ Total ไปยัง Line Notify
    sendEnergyNotify(energy, total);
  } else {
    Serial.println("Error reading energy");
  }

  float pf = pzem.pf();
  if (!isnan(pf)) {
    Serial.print("PF: "); Serial.println(pf);
    Blynk.virtualWrite(V15, pf);
  } else {
    Serial.println("Error reading power factor");
  }
  Serial.println();
}         

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.clound" , 80);
 EEPROM.begin(512); // กำหนดขนาดของ EEPROM
 EEPROM.get(100, count_table); // อ่านค่า count_table จาก EEPROM
 EEPROM.get(0, cost_old); // อ่านค่า cost_old จาก EEPROM
 Blynk.virtualWrite(V20, "clear"); // เคลียร์ตาราง V20 ในแอป Blynk
 rtc.begin(); // ซิงค์เวลา RTC
 
 // อื่น ๆ ใน setup()
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 timer.run();
}

1