ขอคำแนะนำ Blynk หน่อยครับ ยังสับสนเรื่องโค้ดอยู่

พอดีมี Mini Project ขึ้นมาอ่ะครับ แล้วหาโค้ดดูคร่าวๆพอเอามารวมกันก็ error ตลอด พอจะแนะนำได้ไหมครับ ต้องวัด temp humid แล้วให้ควบคุมปั๊มเมื่อความชื้นน้อย ควบคุมไฟเมื่ออุณหภูมิน้อย ประมาณนี้ครับ

อันนี้โค้ดที่ดูมาครับ

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include "DHT.h"  // library for DHT sensor             

/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial

/* Fill-in your Template ID (only if using Blynk.Cloud) */
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "xxxxxx"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "xxxxx"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "xxxxxxxxxx"


#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

WidgetLED LED_Blynk(V3);

// ----- WiFi configuration --------------
const char* ssid   = "xxxx";     
const char* password = "xxxxx";   


#define DHTPIN  D4     
#define DHTTYPE  DHT11    // e.g. DHT11, DHT21, DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

#define LED D1
#define SW D2

float humidity = 0;   
float temperature = 0;   

unsigned long lastDHTRead = 0, newDHTRead=0;
unsigned long lastTimeWriteFeed = 0, newTimeWriteFeed = 0;

char msg[100];
bool lamp_state = 0;
 

BLYNK_WRITE(V2)
{
 int pin=param.asInt();
 Serial.print("Sw = ");
 Serial.println(pin);

 if (pin == 0){ 
   digitalWrite(LED, LOW); 
   LED_Blynk.on();
 } 
 else 
 {
   digitalWrite(LED, HIGH); 
   LED_Blynk.off();
 }
}


void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  digitalWrite(LED, HIGH);
  
  Serial.begin(115200);
  dht.begin(); // initialize DHT module


  Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, password);

  //BlynkEdgent.begin();

   
}

void loop() {
 
    
    newDHTRead = millis();
    if(newDHTRead - lastDHTRead > 2000) 
    {
     humidity = dht.readHumidity();   // read humidity
     temperature = dht.readTemperature(); // read temperature
     lastDHTRead = newDHTRead;

     // check if data is valid 
     if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) 
     {
      humidity=0;
      temperature=0;
      Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
     }
     else
     {

      String data = "{\"data\": {\"humidity\":" + String(humidity) + 
      ", \"temperature\":" + String(temperature) + 
      "}";
      Serial.println(data);


      Blynk.run();
      //BlynkEdgent.run();
      Blynk.virtualWrite(V0, temperature); //แสดงอุณหภูมิบนแอพ Blynk
      Blynk.virtualWrite(V1, humidity); //แสดงความชื้นบนแอพ Blynk
      

     }
  
    }


    if( digitalRead(SW) == LOW)
    {
     delay(100);
     if(lamp_state == 0)
     {
      Serial.println("send (on)");
     }
     else
     {
      Serial.println("send (off)");
     }
     lamp_state = !lamp_state; 
    }

    
  delay(100);
}

อันนี้เป็นโค้ด ปั๊มครับ

#define BLYNK_PRINT Serial  
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <ESP8266WiFi.h> // ดาวน์โหลด ไลบรารี่ที่ https://github.com/blynkkk/blynk-library
#include <SimpleTimer.h> // ดาวน์โหลด ไลบรารี่ ที่ https://github.com/jfturcot/SimpleTimer
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>

char auth[] = "xxxxxx"; // ใช้ Token ที่คัดลอกจากแอพเรามาวางแทน
char pass[] = "xxxxxx"; // กรอกรหัส WIFI แทนนะครับ
char ssid[] = "xxxxx"; //กรอกชื่อ WIFI ที่ต้องการให้ ESP8266 เชื่อมต่อ

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6BcozApHy"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Pump"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "xxxxxx"

#define DHTPIN 3 //ประกาศตัวแปร DHTPIN ใช้พอร์ต 10
#define DHTTYPE DHT11
#define pump 0 //ประกาศตัวแปร pump ใช้พอร์ต 0

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
SimpleTimer timer;

void sendSensor()
{
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();

 if (isnan(h) || isnan(t)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 Blynk.virtualWrite(V1, h); // เรียกให้ V5 แสดงค่าจากตัวแปร h บน Blynk
 Blynk.virtualWrite(V0, t); // เรียกให้ V6 แสดงค่าจากตัวแปร t บน Blynk
}

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass); 
 dht.begin();
 timer.setInterval(1000L, sendSensor);
 pinMode(pump, OUTPUT);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
 timer.run();
}

ตอนนี้ได้ประมาณนี้ครับ แต่ led ไม่ติด

#include <ESP8266WiFi.h> 
#include "DHT.h"  // library for DHT sensor             

/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial

/* Fill-in your Template ID (only if using Blynk.Cloud) */
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6C2cgP-Ua"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Smart farm"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "H6ujfxIoGVEBbck0kXli3oHxNw405HfJ"

#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// ----- WiFi configuration --------------
const char* ssid   = "RUPDA";     
const char* password = "kimhun1234";   

#define DHTPIN  D3     
#define DHTTYPE  DHT11    // e.g. DHT11, DHT21, DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

#define relay1 D4
#define LEDLight D0
WidgetLED LED_Light(V5);

BlynkTimer timer;

float humidity = 0;   
float temperature = 0;   

unsigned long lastDHTRead = 0, newDHTRead=0;
unsigned long lastTimeWriteFeed = 0, newTimeWriteFeed = 0;

int ValueOfSlider1;
BLYNK_WRITE(V2){     // V1 ถูกกำหนดให้เป็น Slider
 ValueOfSlider1 = param.asInt();
}
int ValueOfSlider2;
BLYNK_WRITE(V3){     // V1 ถูกกำหนดให้เป็น Slider
 ValueOfSlider2 = param.asInt();
}

  BLYNK_WRITE(V4){ 
if (param.asInt() == 1) {
digitalWrite(relay1, !digitalRead(relay1));
digitalWrite(LEDLight, HIGH);
if (digitalRead(relay1) == LOW) {

}
else {

}
}
if (param.asInt() == 0) {
digitalWrite(relay1, !digitalRead(relay1));
digitalWrite(LEDLight, LOW);
if (digitalRead(relay1) == HIGH) {

}
else {

}
}
}

void setup() {
  pinMode(relay1, OUTPUT);
  pinMode(LEDLight,OUTPUT);
  digitalWrite(relay1, LOW);
  digitalWrite(LEDLight, LOW); 
  
  Serial.begin(115200);
  dht.begin(); // initialize DHT module


  Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, password);

  //BlynkEdgent.begin();

   
}

void loop() {
 
    newDHTRead = millis();
    if(newDHTRead - lastDHTRead > 2000) 
    {
     humidity = dht.readHumidity();   // read humidity
     temperature = dht.readTemperature(); // read temperature
     lastDHTRead = newDHTRead;

     // check if data is valid 
     if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) 
     {
      humidity=0;
      temperature=0;
      Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
     }
     else
     {

      String data = "{\"data\": {\"humidity\":" + String(humidity) + 
      ", \"temperature\":" + String(temperature) + 
      "}";
      Serial.println(data);


      Blynk.run();
      //BlynkEdgent.run();
      Blynk.virtualWrite(V0, temperature); //แสดงอุณหภูมิบนแอพ Blynk
      Blynk.virtualWrite(V1, humidity); //แสดงความชื้นบนแอพ Blynk
      Blynk.virtualWrite(V2, ValueOfSlider1);
      Blynk.virtualWrite(V3, ValueOfSlider2);

      timer.run();
     }
  
    }

  delay(100);
}