[มือใหม่ครับ] รบกวนช่วยด้วยครับ blynk8266v.3 ไม่ผ่าน

แอด library : blynk-library-master.zip แล้วครับ
ลอง 8266v2 Blynk up ลงบอร์ดแล้ว error ครับ

Copy error มาวางด้วยครับ

ลบโฟล์เดอร์ Blynk ออกตามที่วง

ยัง Error อยู่ครับ ด้านล่างครับ.


Arduino: 1.8.14 (Windows 7), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Prebuilt (MSS=536), Disabled, None, 9600"

In file included from C:\Users\ASUS\Desktop\EP10_Switch_on_LED_Timer_On_Off_LED001\EP10_Switch_on_LED_Timer_On_Off_LED001.ino:3:0:

D:\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master\src/BlynkSimpleEsp8266.h:18:21: fatal error: version.h: No such file or directory

 #include <version.h>

                     ^

compilation terminated.

Multiple libraries were found for "BlynkSimpleEsp8266.h"

 Used: D:\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master

 Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino1.8.14\libraries\Blynk

exit status 1

Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).


This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

แคปหน้านี้มาดูหน่อยว่ามีอะไรบ้าง

เข้าไปอีกครับ