วงจรทบระดับแรงดันไฟฟ้า หรือวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ (Boost converter)

…วงจรทบระดับแรงดันไฟฟ้าหรือวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ คือ วงจรที่ทำการเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้าด้านออกให้สูงกว่าแรงดันไฟฟ้าด้านเข้า

…การทำงานของวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ แบ่งออกเป็นสองช่วงด้วยกัน คือ ช่วงสวิตช์นำกระแสและช่วงสวิตช์ไม่นำกระแส โดยขณะที่สวิตช์นำกระแสไดโอด D จะถูกไบแอสกลับไม่สามารถนำกระแสได้ทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำและแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวเหนี่ยวนำ L อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สวิตช์ไม่นำกระแสไดโอด D จะถูกไบแอสตรงสามารถนำกระแสได้ทำให้กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมในตัวเหนี่ยวนำถูกส่งไปยังตัวเก็บประจุ C และโหลด R ซึ่งโหลดได้รับแรงดันไฟฟ้า Vs จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าและตัวเหนี่ยวนำ L ทำให้มีแรงดันไฟฟ้ามากกว่าแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งจ่าย

ถ้าจะเขียนโค๊ต​ โดยใช้ arduino.​ ควบคุ่มจะเป็นไปได้หรือไม่ครับ

ได้ครับ