สวัสดีครับพี่ๆ ผมอยากให้กดเปิดButton manaul แล้ว ปุ่มbuttonในBlynk มันเปิดด้วย ต้องทำยังไงครับ โค้ดที่ผมเขียนตอนนี้ได้แค่ ควบคุม Relay บน Blynk อย่างเดียวครับ

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL3lRTtbKp"
#define BLYNK_DEVICE_NAME "my blynk"
#define BLYNK_FIRMWARE_VERSION "0.1.0"
#define BLYNK_PRINT Serial
#define APP_DEBUG
#define DHTTYPE DHT11
#define DHTPIN D4
#include "BlynkEdgent.h"
#include <DHT.h>
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);   //ตัวแปล DHT
int ldr = A0;         //ตัวแปล LDR
int button = D0;


BLYNK_WRITE(V0)        //เก็บค่าตัวแปล Relay
{
 int val = param.asInt();  //
 digitalWrite(D5, val);   //
}
BLYNK_WRITE(V1)        //
{
 int val = param.asInt();  //
 digitalWrite(D6, val);   //
}
BLYNK_WRITE(V2)        //
{
 int val = param.asInt();  //
 digitalWrite(D7, val);   //
}
BLYNK_WRITE(V3)        //
{
 int val = param.asInt();  //
 digitalWrite(D8, val);   //
}

void setup()
{
 
 pinMode(D5, OUTPUT);    //แสดงสัญญาณ Relay
 delay(100);         //
 BlynkEdgent.begin();    //
 
 pinMode(D6, OUTPUT);    //
 delay(100);         //
 BlynkEdgent.begin();    //

 pinMode(D7, OUTPUT);    //
 delay(100);         //
 BlynkEdgent.begin();    //

 pinMode(D8, OUTPUT);    //
 delay(100);         //
 BlynkEdgent.begin();    //

 dht.begin();        // เริ่มทำงาน DHT
 delay(100);         //
 BlynkEdgent.begin();    //

 Serial.begin(9600);     // เริ่มทำงาน LDR
 pinMode(ldr,INPUT);     //
 BlynkEdgent.begin();    //
}

void loop() 
{
 BlynkEdgent.run();
 float t = dht.readHumidity();   //แสดงค่า DHT
 float h = dht.readTemperature(); //
 Blynk.virtualWrite(V5,t);     //
 Blynk.virtualWrite(V6,h);     //
 int val = analogRead(ldr);    //แสดงค่า LDR
 Blynk.virtualWrite(V4,val);    //
}

ลองดูเป็นแนวทางครับ ผมให้ไปเแนวแบบกว้างๆ นะครับ ดูการเชื่อมโยงของ code ถ้าเข้าใจ Code แล้วก็สามารถประยุกต์ ใช้กับ โปรเจคเราได้เลย

#include <Bounce2.h>

#define BUTTON_1 D0
Bounce debouncer1 = Bounce();

int Btn1 = 0; 
int Device_1sent;


void setup() {

 pinMode(BUTTON_1, INPUT_PULLUP);
 debouncer1.attach(BUTTON_1);  debouncer1.interval(25);

}

BLYNK_WRITE(V1)//PB V1
{
 int pinValue = param.asInt();
 //Serial.print("V1 = "); Serial.println(pinValue);
 if (pinValue == 1 ) {
  Device_1sent = 11;
 }
 if (pinValue == 0) {
  Device_1sent = 10;
 }
}


if (Device_1sent == 11) { //on

  digital.write (xx,xx); {//ทำให้ Relay on
    
   Btn1 = 1;
}

  if (Device_1sent == 10) {// Relay off

 digital.write (xx,xx); {//ทำให้ Relay off

     Btn1 = 0;
}

debouncer1.update();
  //--Toggle SW PB 1

  if ( debouncer1.fell() ) {
   Btn1 = !Btn1; // Toggle LED state

   if ( Btn1 == 1 ) {//ทำให้ Relay on
    Device_1sent = 11;
    Blynk.virtualWrite(V1, 1);
   }

   if ( Btn1 == 0 ) {//ทำให้ Relay off
    Device_1sent = 10;
    Blynk.virtualWrite(V1, 0);
   }
  }
ทำได้แล้วครับ ขอบคุณพี่มากครับได้ความรู้ใหม่