การ Calibration แกนเครื่องพิมพ์ 3D เนื่องจากพิมพ์ไม่ตรงแบบ

ไฟล์ คาลิเบท

XYZ_20mm_Calibration_Cube.zip (141.4 KB)

สูตรการหา step/mm ใหม่

\frac{ขนาดที่จะพิมพ์}{ขนาดที่พิมพ์ได้} * Step

ค่า Step เดิม

หา xSteps_{new} = \frac{20}{20.51}*80 = 78.01


หา ySteps_{new} = \frac{20}{19.70}*80 = 81.21


หา zSteps_{new} = \frac{20}{20.16}*400 = 396.82

เครื่องคิดเลข

แก้ไขรอบที่ 2

หา xSteps_{new} = \frac{20}{19.88}*78.01 = 78.48

หา ySteps_{new} = \frac{20}{20.05}*81.21 = 81.00

หา zSteps_{new} = \frac{20}{19.79}*396.83 = 401.04

หลังจาก คาลิเบทเสร็จ ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่หน้าพอใจครับ


1 Like