สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 13/121-130 ตย. วงจร Stereo Pho Preamplifier, วงจร Subcarrier(SCA ) Adapter จากเครื่องรับ FM

(Permpol Thanapunnamas) #1

121.วงจร Stereo Pho Preamplifier (RIAA)

122.วงจร Subcarrier(SCA ) Adapter จากเครื่องรับ FM

123.วงจร Suction Cup Phone Pickup

124.วงจร Switching Converter 12V to 5.1V

001

125.วงจร Syncrodoubler PAL On SVGA PCB

001

PCB1

PCB2

126.วงจร Telephone Call Logger

127.วงจร Temperature Regulator

001

128.วงจร The Universal DC and Temperature Meter (MC68HRC908JK) PCB

image

image

image

image

image

code

 #include"thermometer.h"

//struct nv ee;


void dispput(signed char val)
{
  unsigned char i;
  
  if(val<0) {
   disp[3]=0x40;
   val=-val;
  } else disp[3]=0;
   
  for(i=0;i<3;i++) {
   disp[i]=seg[val%10];
	 val/=10;
  }  
}

const unsigned int digvals[]={1,10,100,1000};

void HC08Setup(void)
{
  CONFIG1=0x17; // STOP enabled, LVI & COP disabled
  CONFIG2=0x00; // IRQ pullup enabled
}

void main(void)
{
  unsigned char i;

  display_init();

  asm("cli");
  
  for(i=0;i<4;i++)
  {
	 disp[i+4]=0;
  }

  ADSCR=0x29; // ADC - continuous conversion of PTD2
  ADICLK=0x00; // ADC - BUSCLK/1 (BUSCLK ~ 1MHz)
  
  while(1)
  {
   dispput(temp_conv[255-ADR]);
  }
}

129.วงจร Time Domain Reflectometer(TDR)

001

002

130.วงจร Transmitter Pack Low Battery Alarm PCB