สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 15/141-150 ตย. วงจร Wireless Auto Tachometer, วงจรกดปุ่มเกมโชว์

141.วงจร Video Switcher PCB

วงจร Video Switcher PCB

142.วงจร VOM Light Meter

วงจร VOM Light Meter

143.วงจร Watchman Watcher

วงจร Watchman Watcher

image

image

144.วงจร Wireless Auto Tachometer

วงจร Wireless Auto Tachometer

001

145.วงจร Zener ออสซิลเลเตอร์

วงจร Zener ออสซิลเลเตอร์

001

146.วงจรกดปุ่มเกมโชว์

วงจรกดปุ่มเกมโชว์

%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C

147.วงจรกดเสียงกระดิ่งด้วยรีโมท TV

วงจรกดเสียงกระดิ่งด้วยรีโมท TV

image

148.วงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน( Subwoofer) PCB

วงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน( Subwoofer) PCB

%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99(%20Subwoofer)%20PCB

149.วงจรกรองความถี่แบบน็อทฟิลเตอร์(Twin T)ด้วย R,C

วงจรกรองความถี่แบบน็อทฟิลเตอร์(Twin T)ด้วย R,C

%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C(Twin%20T)%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%20R%2CC

150.วงจรกรองความถี่ย่าน CW

วงจรกรองความถี่ย่าน CW

001

002