สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 4/31-40 เก็บรวบรวมวงจรไฟฟ้า ไว้มากสุดเท่าที่จะหาได้


(Permpol Thanapunnamas) #1
  1. วงจร AM อย่างง่าย

ความถี่ ที่รับ ตามสูตรเรโซแนนซ์ LC

001

32.วงจร Anti - bag- Snating Alarm

33.วงจร Audio Isolation Amplifier PCB

รายการอุปกรณ์
R1, R11 56 kOhm C1, C11 470 nF
R2, R12 39 kOhm C2, C12 2,2 uF (mikrofarad)
R3, R13 180 kOhm C3, C13 4,7 uF (mikrofarad)
R4, R7, R14, R17 15 kOhm C4, C14 15 pF, Ceramic
R5, R9, R15, R19 10 Ohm C21, C22, C25, C31, C32, C35 100 nF, Ceramic
R6, R16 120 kOhm C23, C33 1000 uF (mikrofarad) / min. 16 V
R8, R18 470 Ohm C24, C34 100 uF (mikrofarad) / min. 10 V
R10, R20 100 kOhm C26 10 nF/630 V= (275 V~)
R21, R31 390 Ohm T1, T3, T11, T13 BC559C (BC177, BC308, BC558 …)
R22, R32 1,8 kOhm T2, T4, T12, T14 BC549C (KC238, BC238, BC548 …)
R23 4,7 kOhm U21, U31 B250C1000DIL, diode stek DIL / DIL bridge
P1 10 kOhm / N, potenciometr D21, D22, D31, D32 1N4148, KA262 apod./or eq.
IO21, IO31 LM317L
Transformor 0,5 W
230 V / 2x 9 V LED LED 2 mA

PCB2

34.วงจร Audio Frequency Oscillator

001

35.วงจร Back EMF PM Motor Speed Control

รายการอุปกรณ์
Resistor 7.5K
Resistor 1K Pot
Resistor 562
Resistor 46.4K
Resistor 2M
Resistor 15K
Resistor 10K
Resistor 100K
Resistor 6.6K
Resistor 499K
Capacitor 0.01uF
Capacitor 0.1uF
Diode 1N4004
Zener 1N4740
Darlington MTP8P08
IC LM31

36.วงจร Balance Input With Gain And Volume

รายการอุปกรณ์
R1-2= 2.2Kohms metal film 1% C1-2= 68pF ceramic OR milar ICI= NE5532 -TL072
R3= 22Kohms metal film 1% C3= 47uF 25V RV1= 10Kohms Log.
R4= 6.8Kohmsmetal film 1% C4= 10uF 25V RV2= 47Kohms Log.
R5= 100ohms C5-6= 100nF100V cer. OR mkt J1= Female CANNON plug
R6-7= 47Kohms C7= 10uF25V

001

37.วงจร Balanced Microphone Preamp

001

38.วงจร Bike Light

001

39.วงจร Birdie Doorbell Ringer

001

40.วงจร Build your own 40A Electronic Speed Controller for R-

001

PCB1

PCB2


สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 5/41-50 เก็บรวบรวมวงจรไฟฟ้า ไว้มากสุดเท่าที่จะหาได้