บันทึกข้อมูลความชื้นในดินลง Cloud

อยากบันทึกข้อมูลความชื้นในดิน ลงCloud แต่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง Cloud
จะเริ่มยังไงดี ผมใช้บอร์ด ESP32
อยากจะบันทึกข้อมูลลง Google Sheet

ตัว esp32 ทำอะไรได้แล้วบ้างครับ