จะรวมสอง code EPS32

#include <WiFi.h>
 #include "time.h"
#include <TridentTD_LineNotify.h>
#define SSID    "******"
#define PASSWORD  "******"
#define LINE_TOKEN "*************"
const char* ntpServer = "pool.ntp.org"; 
const long gmtOffset_sec = 0 * 3600;
const int  daylightOffset_sec = 7 * 3600;
void printLocalTime()

{
  struct tm timeinfo;
  if (!getLocalTime(&timeinfo)) {
   Serial.println("Failed to obtain time");
   return;
  }
  Serial.println(&timeinfo, "%A, %B %d %Y %H:%M:%S");
 }


bool Normal = false;
bool High = false;
bool Low = false;
bool Off = false;
unsigned long period = 3600000 * 12ul ;
unsigned long last_time = 0;

#include <PZEM004Tv30.h>

PZEM004Tv30 pzem(Serial1, 16, 17);
#define LED 2

void setup() { pinMode(LED, OUTPUT);
 Serial.begin(115200); 
 Serial.println();
 Serial.println(LINE.getVersion());

 WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(400);
  }
      
  Serial.println(" CONNECTED");
  configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);
  printLocalTime();
   
 
    
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);
 LINE.notify("Node..WatKhaoDinNongSaeng-Site");
 delay(500);
}

void loop() {
 delay(500);
 digitalWrite(LED, HIGH);
 delay(500);
 digitalWrite(LED, LOW);
 if ( millis() - last_time > period) {
  Normal = false;
  Low = false;
  High = false;
  Off = false;
  last_time = millis();

  }

 float voltage = pzem.voltage();
 Serial.println("Read:" + String(voltage));
 if (voltage >= 381) {
  Serial.println("Voltage read Error");
  delay(2000);
  return;
 }

 else if (voltage >= 171 && voltage <= 250) {
  if (Normal == false) {
   Normal = true;
   Low = false;
   High = false;
   Off = false;
   last_time = millis();

   LINE.notify("WatKhaoDinNongSaeng Voltage : " + String(voltage) + " Normal");
   Serial.println("Line :WatKhaoDinNongSaeng Voltage : " + String(voltage) + " Normal");
  }
 }
 else if (voltage >= 1 && voltage <= 170) {
  if (Low == false) {
   Low = true;
   Normal = false;
   LINE.notify("WatKhaoDinNongSaeng Voltage : " + String(voltage) + " Low");
   Serial.println("Line :WatKhaoDinNongSaeng Voltage : " + String(voltage) + " Low");
  }
 }
 else if (voltage >= 251 && voltage <= 380) {
  if (High == false) {
   High = true;
   Normal = false;
   LINE.notify("WatKhaoDinNongSaeng Voltage : " + String(voltage) + " High");
   Serial.println("Lins :WatKhaoDinNongSaeng Voltage :" + String(voltage) + " High");
  }
 }
 else if (isnan(voltage)) {
  if (Off == false) {
   Off = true;
   Normal = false;
   LINE.notify("WatKhaoDinNongSaeng Voltage : " + String(voltage) + " Off");
   Serial.println("Lins :WatKhaoDinNongSaeng Voltage : " + String(voltage) + " Off");
  }
 }

 Serial.println();
 delay(1500);
}

จะรวมกับตัวนี้คับ ESP32 DEV

#include <WiFi.h>
 
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";

void WiFiStationConnected(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info){
 Serial.println("Connected to AP successfully!");
}

void WiFiGotIP(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info){
 Serial.println("WiFi connected");
 Serial.println("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
}
void WiFiStationDisconnected(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info){
 Serial.println("Disconnected from WiFi access point");
 Serial.print("WiFi lost connection. Reason: ");
 Serial.println(info.disconnected.reason);
 Serial.println("Trying to Reconnect");
 WiFi.begin(ssid, password);
}

void setup(){
 Serial.begin(115200);

 // delete old config
 WiFi.disconnect(true);

 delay(1000);

 WiFi.onEvent(WiFiStationConnected, SYSTEM_EVENT_STA_CONNECTED);
 WiFi.onEvent(WiFiGotIP, SYSTEM_EVENT_STA_GOT_IP);
 WiFi.onEvent(WiFiStationDisconnected, SYSTEM_EVENT_STA_DISCONNECTED);

 /* Remove WiFi event
 Serial.print("WiFi Event ID: ");
 Serial.println(eventID);
 WiFi.removeEvent(eventID);*/

 WiFi.begin(ssid, password);
  
 Serial.println();
 Serial.println();
 Serial.println("Wait for WiFi... ");
}

void loop(){
 delay(1000);
}

ไอ้การรวมมันก็ได้ครับ คำถามคือจะรวมไปเพื่ออะไรในเมื่อมันก็เป็นโค้ตต่อ WiFi เหมือนกัน อีกประเด็นคือเรียงโค้ตได้สับสยมาก ควรจัดตามนี้ครับ#include <WiFi.h>
#include "time.h"
#include <TridentTD_LineNotify.h>
#define SSID    "******"
#define PASSWORD  "******"
#define LINE_TOKEN "*************"
#define LED 2

const char* ntpServer = "pool.ntp.org"; 
const long gmtOffset_sec = 0 * 3600;
const int  daylightOffset_sec = 7 * 3600;

bool Normal = false;
bool High = false;
bool Low = false;
bool Off = false;
unsigned long period = 3600000 * 12ul ;
unsigned long last_time = 0;
PZEM004Tv30 pzem(Serial1, 16, 17);

void printLocalTime()

{
  struct tm timeinfo;
  if (!getLocalTime(&timeinfo)) {
   Serial.println("Failed to obtain time");
   return;
  }
  Serial.println(&timeinfo, "%A, %B %d %Y %H:%M:%S");
 }


void setup() { 

 pinMode(LED, OUTPUT);
 Serial.begin(115200); 
 Serial.println();
 Serial.println(LINE.getVersion());

 WiFi.begin(SSID, PASSWORD);
 Serial.printf("WiFi connecting to %s\n", SSID);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(400);
  }
      
 Serial.println(" CONNECTED");
 configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);
 printLocalTime(); 
 Serial.printf("\nWiFi connected\nIP : ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);
 LINE.notify("Node..WatKhaoDinNongSaeng-Site");
 delay(500);

 Serial.begin(115200);

 // delete old config
 WiFi.disconnect(true);

 delay(1000);

 WiFi.onEvent(WiFiStationConnected, SYSTEM_EVENT_STA_CONNECTED);
 WiFi.onEvent(WiFiGotIP, SYSTEM_EVENT_STA_GOT_IP);
 WiFi.onEvent(WiFiStationDisconnected, SYSTEM_EVENT_STA_DISCONNECTED);

 /* Remove WiFi event
 Serial.print("WiFi Event ID: ");
 Serial.println(eventID);
 WiFi.removeEvent(eventID);*/

 WiFi.begin(ssid, password);
  
 Serial.println();
 Serial.println();
 Serial.println("Wait for WiFi... ");
 
}

void loop() {

 delay(500);
 digitalWrite(LED, HIGH);
 delay(500);
 digitalWrite(LED, LOW);

 if ( millis() - last_time > period) {
  Normal = false;
  Low = false;
  High = false;
  Off = false;
  last_time = millis();

  }

 float voltage = pzem.voltage();
 Serial.println("Read:" + String(voltage));
 if (voltage >= 381) {
  Serial.println("Voltage read Error");
  delay(2000);
  return;
 }

 else if (voltage >= 171 && voltage <= 250) {
  if (Normal == false) {
   Normal = true;
   Low = false;
   High = false;
   Off = false;
   last_time = millis();

   LINE.notify("WatKhaoDinNongSaeng Voltage : " + String(voltage) + " Normal");
   Serial.println("Line :WatKhaoDinNongSaeng Voltage : " + String(voltage) + " Normal");
  }
 }
 else if (voltage >= 1 && voltage <= 170) {
  if (Low == false) {
   Low = true;
   Normal = false;
   LINE.notify("WatKhaoDinNongSaeng Voltage : " + String(voltage) + " Low");
   Serial.println("Line :WatKhaoDinNongSaeng Voltage : " + String(voltage) + " Low");
  }
 }
 else if (voltage >= 251 && voltage <= 380) {
  if (High == false) {
   High = true;
   Normal = false;
   LINE.notify("WatKhaoDinNongSaeng Voltage : " + String(voltage) + " High");
   Serial.println("Lins :WatKhaoDinNongSaeng Voltage :" + String(voltage) + " High");
  }
 }
 else if (isnan(voltage)) {
  if (Off == false) {
   Off = true;
   Normal = false;
   LINE.notify("WatKhaoDinNongSaeng Voltage : " + String(voltage) + " Off");
   Serial.println("Lins :WatKhaoDinNongSaeng Voltage : " + String(voltage) + " Off");
  }
 }

 Serial.println();
 delay(1500);
}

void WiFiStationConnected(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info){
 Serial.println("Connected to AP successfully!");
}

void WiFiGotIP(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info){
 Serial.println("WiFi connected");
 Serial.println("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
}
void WiFiStationDisconnected(WiFiEvent_t event, WiFiEventInfo_t info){
 Serial.println("Disconnected from WiFi access point");
 Serial.print("WiFi lost connection. Reason: ");
 Serial.println(info.disconnected.reason);
 Serial.println("Trying to Reconnect");
 WiFi.begin(ssid, password);
}