ช่วยด้วยครับแก้จนท้อแล้ว. แจ้งเตือนไลน์ได้พอเพิ่มcode google sheet ไลน์ไม่แจ้งเตือน

//----------------------------------------Include the NodeMCU ESP8266 Library
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <HCSR04.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include "DHT.h"
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
UltraSonicDistanceSensor distanceSensor(D7, D8); 
//----------------------------------------

#define DHTTYPE DHT11  // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT21  // DHT 21 (AM2301)
//#define DHTTYPE DHT22  // DHT 22 (AM2302), AM2321


#define DHTPin D2 
 String t;
#define ON_Board_LED 2 //--> Defining an On Board LED, used for indicators when the process of connecting to a wifi router
const char* auth = "FLtkZubxWNY86eDRG7-Xke7o8SSVMINM";
//----------------------------------------SSID dan Password wifi mu gan.
const char* ssid = "Pu_Ley 1_2.4GHz"; //--> Nama Wifi / SSID.
const char* password = "0635499306"; //--> Password wifi .
//----------------------------------------

//----------------------------------------Host & httpsPort
const char* host = "script.google.com";
const int httpsPort = 443;
//----------------------------------------
#define LINE_TOKEN "tS53ncQXmybWsthYxiz4J6Ojm8lWAxarUanRYQ5YdgE"
BlynkTimer timer;


// Initialize DHT sensor.
DHT dht(DHTPin, DHTTYPE);

WiFiClientSecure client; //--> Create a WiFiClientSecure object.

// Timers auxiliar variables

String GAS_ID = "AKfycbwu1avyG5CGdDkB7-rJhMQJ14d0nJA0D1gmR-xFY2oETtB29k6DZ9PM1VkfX1rVktNlhg"; //--> spreadsheet script ID
bool a=0;
bool b=0;
bool c=0;
bool d=0;
bool e=0;
bool f=0;
//============================================ void setup
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
 delay(500);
 Blynk.begin(auth, ssid, password,"blynk.cloud",80);
 dht.begin();
LINE.setToken(LINE_TOKEN);
LINE.notify("Reset");
 
 WiFi.begin(ssid, password); //--> Connect to your WiFi router
 Serial.println("");
  
 pinMode(ON_Board_LED,OUTPUT); //--> On Board LED port Direction output
 digitalWrite(ON_Board_LED, HIGH); //--> 

 //----------------------------------------Wait for connection
 Serial.print("Connecting");
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  //----------------------------------------Make the On Board Flashing LED on the process of connecting to the wifi router.
  digitalWrite(ON_Board_LED, LOW);
  delay(250);
  digitalWrite(ON_Board_LED, HIGH);
  delay(250);
  //----------------------------------------
 }
 //----------------------------------------
 digitalWrite(ON_Board_LED, HIGH); //--> Turn off the On Board LED when it is connected to the wifi router.
 //----------------------------------------If successfully connected to the wifi router, the IP Address that will be visited is displayed in the serial monitor
 Serial.println("");
 Serial.print("Successfully connected to : ");
 Serial.println(ssid);
 Serial.print("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 Serial.println();
 //----------------------------------------
timer.setInterval(1000L,temp_humi);
timer.setInterval(1000L,cm);
timer.setInterval(1000L,blynk_);
 client.setInsecure();
 
}
//==============================================================================
BLYNK_CONNECTED()
{
 Blynk.syncAll();
 Blynk.virtualWrite(V5,255);
}


 void temp_humi()
{
float h = dht.readHumidity();
  // Read temperature as Celsius (the default)
  float t = dht.readTemperature();
  // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
  float f = dht.readTemperature(true);

  // Check if any reads failed and exit early (to try again).
  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
   Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
   return;
  }

  // Computes temperature values in Celsius
  float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
  static char temperatureTemp[7];
  dtostrf(hic, 6, 2, temperatureTemp);
  
  // Uncomment to compute temperature values in Fahrenheit 
  // float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
  // static char temperatureTemp[7];
  // dtostrf(hif, 6, 2, temperatureTemp);
  
  static char humidityTemp[7];
  dtostrf(h, 6, 2, humidityTemp);

  
  
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.println(h);
  Serial.print(" %\t Temperature: ");
  Serial.println(t);
  Serial.print(" *C ");
  Serial.print(f);
  Serial.print(" *F\t Heat index: ");
  Serial.print(hic);
  Serial.println(" *C ");
  // Serial.print(hif);
  // Serial.println(" *F");
 
  Blynk.virtualWrite(V0,t);
  Blynk.virtualWrite(V1,h);if(t>35&&c==0)
 {
  Serial.println("temp_สูง");
  LINE.notify("ค่าอุณหภูมิสูง");
LINE.notify(t);
  c=1;
  d=0;
 }
 if(t>25&&t<=35&&d==0)
  {
  Serial.println("tempปกติ");
  LINE.notify("ค่าอุณหภูมิปกติ");
LINE.notify(t);
d=1;
 c=0; 
 f=0;
  }
  if(t<=25&&f==0)
  {
  Serial.println("tempต่ำ");
  LINE.notify("ค่าอุณหภูมิต่ำ");
LINE.notify(t);
  f=1;
  }
  ////////////////////////////////////////
  if(h>60&&a==0)
{
 Serial.println("OK_a==1");
 a=1;
 b=0;
 LINE.notify("ค่าความชื้นสูง");
LINE.notify(h);}
if(h>55&&h<=60&&b==0)
{
 Serial.println("OK_a==0");
 LINE.notify("ค่าความชื้นปกติ");
LINE.notify(h);

 a=0;
 b=1;
 e=0;
}
if(h<=55&&e==0)
{

Serial.println("Hiymidityต่ำ");
 LINE.notify("ค่าความชื้นต่ำ");
LINE.notify(h);
e=1;
 
}
 float value =t;
  float value2=h;
 Serial.println("==========");
 Serial.print("connecting to ");
 Serial.println(host);
 
 //----------------------------------------Connect to Google host
 if (!client.connect(host, httpsPort)) {
  Serial.println("connection failed");
  return;
 }
 //----------------------------------------

 //----------------------------------------Proses dan kirim data 

 float string_temp = value; 
 float string_humi = value2;
 String url = "/macros/s/" + GAS_ID + "/exec?temp=" + string_temp + "&humi="+string_humi; // 2 variables 
 Serial.print("requesting URL: ");
 Serial.println(url);

 client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
     "Host: " + host + "\r\n" +
     "User-Agent: BuildFailureDetectorESP8266\r\n" +
     "Connection: close\r\n\r\n");


}
///////////////////////

/////////////////////////////
void blynk_()
{
 if(Blynk.connected())
{
  Serial.println("Connectted_to_blynk"); 
}
if(!Blynk.connected())
{
 LINE.notify("Connect_Blynk_fail");
 
 ESP.reset();
}

}


void cm()
{
 float i= distanceSensor.measureDistanceCm();
   
    Serial.print(i);
  Serial.println("CM");
 
 ;
  Serial.println("Level");
    Blynk.virtualWrite(V3,i);

}
void loop() {
   Blynk.run();
timer.run();

  
  
 }

ลองเอา
#define LINE_TOKEN “tS53ncQXmybWsthYxiz4J6Ojm8lWAxarUanRYQ5YdgE”
ไว้ด้านบนยังครับ

ย้ายแล้วครับยังไม่ได้
มันแจ้งเตือนแค่ตอนที่มันยังไม่ทำcode google sheets
แต่ถ้าทำไปแล้วรอบ1จะส่งไลน์ไม่ได้เลย

น่าจะมีปัญหาตรง code google sheets โค้ดไม่ถูก ไม่มี token ในการเชื่อมต่อ google sheets ถ้าทำได้แล้วอาจจะต้อง loop ให้ส่งใน LINE

ถ้าcodeตัวนี้สามรถส่งค่าไปgoogle sheetได้
ผมลองให้Code google sheetทำงาน1รอบ แต่ยังไม่ส่งไลน์เหมือนกับว่าถ้าcode google sheetทำงานได้1รอบมันจะบล็อคการส่งไลน์ครับ:cold_sweat::cold_sweat:

แต่ถ้าบอร์ด​Reset จะแจ้งในไลน์เพียงแค่ครั้งเดียว
เคยลองใส่whileให้ส่งไลน์ตลอดแล้วยังไม่ได้เหมือนเดิม:joy::joy::joy:

1 Likes

ลองเอา
LINE.setToken(LINE_TOKEN);
ไว้ล่าง
void setup() {
}

ผมว่าชื่อ class น่าจะตีกันในระดับ library ครับ ต้องเข้าไปดูในนั้น