รวม code การแปลงชนิดข้อมูล

เก็บไว้เป็นข้อมูลครับ

Char_to_Float

char Data1 [10] = "" ;
char Data2 [10] = "" ;
char Data3 [10] = "" ;
char Data4 [10] = "" ;
char Data5 [10] = "" ;
char Data6 [10] = "" ;
char Data7 [10] = "" ;
char Data8 [10] = "" ;

//การนำค่ากรณีเป็นตัวเลข แบบ Char ที่เก็บไว้แปลงเป็นตัวเลขแบบจุดทศนิยม เพื่อนำไปใช้งาน
//char (ตัวเลข) แปลงเป็น Float
String St_Data1 ;
float  Flt1_Data1 ;

String St_Data2 ;
float  Flt1_Data2 ;

String St_Data3 ;
float  Flt1_Data3 ;

String St_Data4 ;
float  Flt1_Data4 ;

String St_Data5 ;
float  Flt1_Data5 ;

String St_Data6 ;
float  Flt1_Data6 ;

String St_Data7 ;
float  Flt1_Data7 ;

String St_Data8 ;
float  Flt1_Data8 ;void setup() {


 //อยู่หลังจาก Code WiFi manager

 for (int i = 0; i < sizeof(Data1); i++)
  St_Data1  += Data1[i];
  
 Flt1_Data1 = St_Data1.toFloat();
 
 Serial.print("FloatData1 = ");
 Serial.println(Flt1_Data1);


 for (int i = 0; i < sizeof(Data2); i++)
  St_Data2  += Data2[i];
  
 Flt1_Data2 = St_Data2.toFloat();
 
 Serial.print("FloatData2 = ");
 Serial.println(Flt1_Data2);


 for (int i = 0; i < sizeof(Data3); i++)
  St_Data3  += Data3[i];
  
 Flt1_Data3 = St_Data3.toFloat();
 
 Serial.print("FloatData3 = ");
 Serial.println(Flt1_Data3); for (int i = 0; i < sizeof(Data4); i++)
  St_Data4  += Data4[i];
  
 Flt1_Data4 = St_Data4.toFloat();
 
 Serial.print("FloatData4 = ");
 Serial.println(Flt1_Data4);


 for (int i = 0; i < sizeof(Data5); i++)
  St_Data5  += Data5[i];
  
 Flt1_Data5 = St_Data5.toFloat();
 
 Serial.print("FloatData5 = ");
 Serial.println(Flt1_Data5);


 for (int i = 0; i < sizeof(Data6); i++)
  St_Data6  += Data6[i];
  
 Flt1_Data6 = St_Data6.toFloat();
 
 Serial.print("FloatData6 = ");
 Serial.println(Flt1_Data6);


 for (int i = 0; i < sizeof(Data7); i++)
  St_Data7  += Data7[i];
  
 Flt1_Data7 = St_Data7.toFloat();
 
 Serial.print("FloatData7 = ");
 Serial.println(Flt1_Data7);


 for (int i = 0; i < sizeof(Data8); i++)
  St_Data8  += Data8[i];
  
 Flt1_Data8 = St_Data8.toFloat();
 
 Serial.print("FloatData8 = ");
 Serial.println(Flt1_Data8);


}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:

}

Char_to_Int

char Data1 [10] = "" ;
char Data2 [10] = "" ;
char Data3 [10] = "" ;
char Data4 [10] = "" ;
char Data5 [10] = "" ;
char Data6 [10] = "" ;
char Data7 [10] = "" ;
char Data8 [10] = "" ;

//การนำค่ากรณีเป็นตัวเลข แบบ Char ที่เก็บไว้แปลงเป็นตัวเลข เพื่อนำไปใช้งาน
//char (ตัวเลข) แปลงเป็น Int
String St_Data1 ;
int  Int1_Data1 ;

String St_Data2 ;
int  Int1_Data2 ;

String St_Data3 ;
int  Int1_Data3 ;

String St_Data4 ;
int  Int1_Data4 ;

String St_Data5 ;
int  Int1_Data5 ;

String St_Data6 ;
int  Int1_Data6 ;

String St_Data7 ;
int  Int1_Data7 ;

String St_Data8 ;
int  Int1_Data8 ;void setup() {


 //อยู่หลังจาก Code WiFi manager

 for (int i = 0; i < sizeof(Data1); i++)
  St_Data1  += Data1[i];

 Int1_Data1 = St_Data1.toInt();

 Serial.print("IntData1 = ");
 Serial.println(Int1_Data1);


 for (int i = 0; i < sizeof(Data2); i++)
  St_Data2  += Data2[i];

 Int1_Data2 = St_Data2.toInt();

 Serial.print("IntData2 = ");
 Serial.println(Int1_Data2);


 for (int i = 0; i < sizeof(Data3); i++)
  St_Data3  += Data3[i];

 Int1_Data3 = St_Data3.toInt();

 Serial.print("IntData3 = ");
 Serial.println(Int1_Data3); for (int i = 0; i < sizeof(Data4); i++)
  St_Data4  += Data4[i];

 Int1_Data4 = St_Data4.toInt();

 Serial.print("IntData4 = ");
 Serial.println(Int1_Data4);


 for (int i = 0; i < sizeof(Data5); i++)
  St_Data5  += Data5[i];

 Int1_Data5 = St_Data5.toInt();

 Serial.print("IntData5 = ");
 Serial.println(Int1_Data5);


 for (int i = 0; i < sizeof(Data6); i++)
  St_Data6  += Data6[i];

 Int1_Data6 = St_Data6.toInt();

 Serial.print("IntData6 = ");
 Serial.println(Int1_Data6);


 for (int i = 0; i < sizeof(Data7); i++)
  St_Data7  += Data7[i];

 Int1_Data7 = St_Data7.toInt();

 Serial.print("IntData7 = ");
 Serial.println(Int1_Data7);


 for (int i = 0; i < sizeof(Data8); i++)
  St_Data8  += Data8[i];

 Int1_Data8 = St_Data8.toInt();

 Serial.print("IntData8 = ");
 Serial.println(Int1_Data8);


}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:

}

Char_to_String


char Data1 [10] = "" ;
char Data2 [10] = "" ;
char Data3 [10] = "" ;
char Data4 [10] = "" ;
char Data5 [10] = "" ;
char Data6 [10] = "" ;
char Data7 [10] = "" ;
char Data8 [10] = "" ;

//การนำค่ากรณีเป็นตัวเลข แบบ Char ที่เก็บไว้แปลงเป็น String เพื่อนำไปใช้งาน
//char (ตัวเลข) แปลงเป็น String
String St_Data1 ;
String St_Data2 ;
String St_Data3 ;
String St_Data4 ;
String St_Data5 ;
String St_Data6 ;
String St_Data7 ;
String St_Data8 ;
void setup() {


 //อยู่หลังจาก Code WiFi manager

 for (int i = 0; i < sizeof(Data1); i++)

  St_Data1 += Data1[i];

 Serial.print("");
 Serial.print("St_Data1 = ");
 Serial.println(St_Data1);
 for (int i = 0; i < sizeof(Data2); i++)

  St_Data2 += Data2[i];

 Serial.print("");
 Serial.print("St_Data2 = ");
 Serial.println(St_Data2);
 for (int i = 0; i < sizeof(Data3); i++)

  St_Data3 += Data3[i];

 Serial.print("");
 Serial.print("St_Data3 = ");
 Serial.println(St_Data3);
 for (int i = 0; i < sizeof(Data4); i++)

  St_Data4 += Data4[i];

 Serial.print("");
 Serial.print("St_Data4 = ");
 Serial.println(St_Data4);
 for (int i = 0; i < sizeof(Data5); i++)

  St_Data5 += Data5[i];

 Serial.print("");
 Serial.print("St_Data5 = ");
 Serial.println(St_Data5);
 for (int i = 0; i < sizeof(Data6); i++)

  St_Data6 += Data6[i];

 Serial.print("");
 Serial.print("St_Data6 = ");
 Serial.println(St_Data6);
 for (int i = 0; i < sizeof(Data7); i++)

  St_Data7 += Data7[i];

 Serial.print("");
 Serial.print("St_Data7 = ");
 Serial.println(St_Data7); for (int i = 0; i < sizeof(Data8); i++)

  St_Data8 += Data8[i];

 Serial.print("");
 Serial.print("St_Data8 = ");
 Serial.println(St_Data8); }

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:

}

Float_to_Int

//การนำค่ากรณีเป็น Float ที่เก็บไว้แปลงเป็น Int เพื่อนำไปใช้งาน
//Float แปลงเป็น int
float Ft_Data1 ;
int  Int1_Data1 ;

float Ft_Data2 ;
int  Int1_Data2 ;

float Ft_Data3 ;
int  Int1_Data3 ;

float Ft_Data4 ;
int  Int1_Data4 ;

float Ft_Data5 ;
int  Int1_Data5 ;

float Ft_Data6 ;
int  Int1_Data6 ;

float Ft_Data7 ;
int  Int1_Data7 ;

float Ft_Data8 ;
int  Int1_Data8 ;void setup() {


 //อยู่หลังจาก Code WiFi manager

  
 Int1_Data1 = (int) Ft_Data1;
 
 Serial.print("intData1 = ");
 Serial.println(Int1_Data1);


 Int1_Data2 = (int) Ft_Data2;
 
 Serial.print("intData2 = ");
 Serial.println(Int1_Data2);


 Int1_Data3 = (int) Ft_Data3;
 
 Serial.print("intData3 = ");
 Serial.println(Int1_Data3);


 Int1_Data4 = (int) Ft_Data4;
 
 Serial.print("intData4 = ");
 Serial.println(Int1_Data4); Int1_Data5 = (int) Ft_Data5;
 
 Serial.print("intData5 = ");
 Serial.println(Int1_Data5);


 Int1_Data6 = (int) Ft_Data6;
 
 Serial.print("intData6 = ");
 Serial.println(Int1_Data6);


  
 Int1_Data7 = (int) Ft_Data7;
 
 Serial.print("intData7 = ");
 Serial.println(Int1_Data7); Int1_Data8 = (int) Ft_Data8;
 
 Serial.print("intData8 = ");
 Serial.println(Int1_Data8);


}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:

}


Float_to_String

//การนำค่ากรณีเป็นตัวเลข แบบ String ที่เก็บไว้แปลงเป็น Float เพื่อนำไปใช้งาน
//String แปลงเป็น Float

float  Flt1_Data1 ;
String St_Data1 ;


float  Flt1_Data2 ;
String St_Data2 ;

float  Flt1_Data3 ;
String St_Data3 ;

float  Flt1_Data4 ;
String St_Data4 ;

float  Flt1_Data5 ;
String St_Data5 ;

float  Flt1_Data6 ;
String St_Data6 ;

float  Flt1_Data7 ;
String St_Data7 ;

float  Flt1_Data8 ;
String St_Data8 ;
void setup() {


 //อยู่หลังจาก Code WiFi manager


 St_Data1 = String(Flt1_Data1);

 Serial.print("St_Data1 = ");
 Serial.println(St_Data1);


 St_Data2 = String(Flt1_Data2);

 Serial.print("St_Data2 = ");
 Serial.println(St_Data2);


 St_Data3 = String(Flt1_Data3);

 Serial.print("St_Data3 = ");
 Serial.println(St_Data3);


 St_Data4 = String(Flt1_Data4);

 Serial.print("St_Data4 = ");
 Serial.println(St_Data4); St_Data5 = String(Flt1_Data5);

 Serial.print("St_Data5 = ");
 Serial.println(St_Data5);


 St_Data6 = String(Flt1_Data6);

 Serial.print("St_Data6 = ");
 Serial.println(St_Data6); St_Data7 = String(Flt1_Data7);

 Serial.print("St_Data7 = ");
 Serial.println(St_Data7); St_Data8 = String(Flt1_Data8);

 Serial.print("St_Data8 = ");
 Serial.println(St_Data8);


}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:

}

Int_to_String

//การนำค่ากรณีเป็น String ที่เก็บไว้แปลงเป็น String เพื่อนำไปใช้งาน
//String แปลงเป็น String
int Int_Data1 ;
String  St_Data1 ;

int Int_Data2 ;
String  St_Data2 ;

int Int_Data3 ;
String  St_Data3 ;

int Int_Data4 ;
String  St_Data4 ;

int Int_Data5 ;
String  St_Data5 ;

int Int_Data6 ;
String  St_Data6 ;

int Int_Data7 ;
String  St_Data7 ;

int Int_Data8 ;
String  St_Data8 ;void setup() {


 //อยู่หลังจาก Code WiFi manager St_Data1 = "This number is " + String(Int_Data1);
 Serial.print("St_Data1 = ");
 Serial.println(St_Data1); St_Data2 = "This number is " + String(Int_Data2);
 Serial.print("St_Data2 = ");
 Serial.println(St_Data2);
 St_Data3 = "This number is " + String(Int_Data3);
 Serial.print("St_Data3 = ");
 Serial.println(St_Data3); St_Data4 = "This number is " + String(Int_Data4);
 Serial.print("St_Data4 = ");
 Serial.println(St_Data4);


 St_Data5 = "This number is " + String(Int_Data5);
 Serial.print("St_Data5 = ");
 Serial.println(St_Data5);


 St_Data6 = "This number is " + String(Int_Data6);
 Serial.print("St_Data6 = ");
 Serial.println(St_Data6);


 St_Data7 = "This number is " + String(Int_Data7);
 Serial.print("St_Data7 = ");
 Serial.println(St_Data7);


 St_Data8 = "This number is " + String(Int_Data8);
 Serial.print("St_Data8 = ");
 Serial.println(St_Data8);


}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:

}

String__to_char_array

//การนำค่ากรณีเป็น String ที่เก็บไว้แปลงเป็น char_array เพื่อนำไปใช้งาน
//String แปลงเป็น char_array

String  St_Data1 ;
char Data1 [10] = "" ;

String  St_Data2 ;
char Data2 [10] = "" ;

String  St_Data3 ;
char Data3 [10] = "" ;

String  St_Data4 ;
char Data4 [10] = "" ;

String  St_Data5 ;
char Data5 [10] = "" ;

String  St_Data6 ;
char Data6 [10] = "" ;

String  St_Data7 ;
char Data7 [10] = "" ;

String  St_Data8 ;
char Data8 [10] = "" ;


void setup() {


 //อยู่หลังจาก Code WiFi manager St_Data1.toCharArray(Data1, 10);
 Serial.print("Data1 = ");
 Serial.println(Data1);


 St_Data2.toCharArray(Data2, 10);
 Serial.print("Data2 = ");
 Serial.println(Data2);
 
 St_Data3.toCharArray(Data3, 10);
 Serial.print("Data3 = ");
 Serial.println(Data3);

  St_Data4.toCharArray(Data4, 10);
 Serial.print("Data4 = ");
 Serial.println(Data4);

  St_Data5.toCharArray(Data5, 10);
 Serial.print("Data5 = ");
 Serial.println(Data5);

  St_Data6.toCharArray(Data6, 10);
 Serial.print("Data6 = ");
 Serial.println(Data6);

  St_Data7.toCharArray(Data7, 10);
 Serial.print("Data7 = ");
 Serial.println(Data7);

  St_Data8.toCharArray(Data8, 10);
 Serial.print("Data8 = ");
 Serial.println(Data8);

}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:

}

String_to_Float

//การนำค่ากรณีเป็นตัวเลข แบบ String ที่เก็บไว้แปลงเป็น Float เพื่อนำไปใช้งาน
//String แปลงเป็น Float
String St_Data1 ;
float  Flt1_Data1 ;

String St_Data2 ;
float  Flt1_Data2 ;

String St_Data3 ;
float  Flt1_Data3 ;

String St_Data4 ;
float  Flt1_Data4 ;

String St_Data5 ;
float  Flt1_Data5 ;

String St_Data6 ;
float  Flt1_Data6 ;

String St_Data7 ;
float  Flt1_Data7 ;

String St_Data8 ;
float  Flt1_Data8 ;void setup() {


 //อยู่หลังจาก Code WiFi manager

  
 Flt1_Data1 = St_Data1.toFloat();
 
 Serial.print("FloatData1 = ");
 Serial.println(Flt1_Data1);


 Flt1_Data2 = St_Data2.toFloat();
 
 Serial.print("FloatData2 = ");
 Serial.println(Flt1_Data2);


 Flt1_Data3 = St_Data3.toFloat();
 
 Serial.print("FloatData3 = ");
 Serial.println(Flt1_Data3);


 Flt1_Data4 = St_Data4.toFloat();
 
 Serial.print("FloatData4 = ");
 Serial.println(Flt1_Data4); Flt1_Data5 = St_Data5.toFloat();
 
 Serial.print("FloatData5 = ");
 Serial.println(Flt1_Data5);


 Flt1_Data6 = St_Data6.toFloat();
 
 Serial.print("FloatData6 = ");
 Serial.println(Flt1_Data6);


  
 Flt1_Data7 = St_Data7.toFloat();
 
 Serial.print("FloatData7 = ");
 Serial.println(Flt1_Data7); Flt1_Data8 = St_Data8.toFloat();
 
 Serial.print("FloatData8 = ");
 Serial.println(Flt1_Data8);


}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:

}

String_to_Int

//การนำค่ากรณีเป็น String ที่เก็บไว้แปลงเป็น Int เพื่อนำไปใช้งาน
//String แปลงเป็น int
String St_Data1 ;
int  Int1_Data1 ;

String St_Data2 ;
int  Int1_Data2 ;

String St_Data3 ;
int  Int1_Data3 ;

String St_Data4 ;
int  Int1_Data4 ;

String St_Data5 ;
int  Int1_Data5 ;

String St_Data6 ;
int  Int1_Data6 ;

String St_Data7 ;
int  Int1_Data7 ;

String St_Data8 ;
int  Int1_Data8 ;void setup() {


 //อยู่หลังจาก Code WiFi manager

  
 Int1_Data1 = St_Data1.toInt();
 
 Serial.print("intData1 = ");
 Serial.println(Int1_Data1);


 Int1_Data2 = St_Data2.toInt();
 
 Serial.print("intData2 = ");
 Serial.println(Int1_Data2);


 Int1_Data3 = St_Data3.toInt();
 
 Serial.print("intData3 = ");
 Serial.println(Int1_Data3);


 Int1_Data4 = St_Data4.toInt();
 
 Serial.print("intData4 = ");
 Serial.println(Int1_Data4); Int1_Data5 = St_Data5.toInt();
 
 Serial.print("intData5 = ");
 Serial.println(Int1_Data5);


 Int1_Data6 = St_Data6.toInt();
 
 Serial.print("intData6 = ");
 Serial.println(Int1_Data6);


  
 Int1_Data7 = St_Data7.toInt();
 
 Serial.print("intData7 = ");
 Serial.println(Int1_Data7); Int1_Data8 = St_Data8.toInt();
 
 Serial.print("intData8 = ");
 Serial.println(Int1_Data8);


}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:

}