ตอนcompile มันขึ้น error แบบนี้ expected primary-expression before '=' token ครับต้องแก้ยังไงหรอครับ

C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino: In function ‘void setup()’:
sketch_oct18a:61:24: error: expected primary-expression before ‘=’ token
#define sendSensorTime = 120000
^
C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:234:19: note: in expansion of macro ‘sendSensorTime’
timer.setInterval(sendSensorTime, sendSensor);
^
sketch_oct18a:64:25: error: expected primary-expression before ‘=’ token
#define sendSensor2Time = 180000
^
C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:236:19: note: in expansion of macro ‘sendSensor2Time’
timer.setInterval(sendSensor2Time, sendSensor2);
^
sketch_oct18a:66:29: error: expected primary-expression before ‘=’ token
#define checkConnectionTime = 10000
^
C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:238:19: note: in expansion of macro ‘checkConnectionTime’
timer.setInterval(checkConnectionTime, CheckConnection);
^
sketch_oct18a:68:26: error: expected primary-expression before ‘=’ token
#define sendFirebaseTime = 300000
^
C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:240:19: note: in expansion of macro ‘sendFirebaseTime’
timer.setInterval(sendFirebaseTime, sendFirebase);
^
C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino: In function ‘void sendFirebase()’:
sketch_oct18a:347:19: error: ‘jsonBuffer’ was not declared in this scope
JsonObject root = jsonBuffer.to();
^
sketch_oct18a:347:33: error: ‘JasonObject’ was not declared in this scope
JsonObject root = jsonBuffer.to();
^
sketch_oct18a:347:46: error: expected primary-expression before ‘)’ token
JsonObject root = jsonBuffer.to();
^
sketch_oct18a:355:45: error: no matching function for call to ‘FirebaseESP32::push(const char [9], ArduinoJson::JsonObject&)’
String name = Firebase.push(“Project1”, root);
^
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/FirebaseESP32.h:50:0,
from C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:82:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/Firebase.h:2589:8: note: candidate: template<class T1, class T2> bool FirebaseESP32::push(FirebaseData&, T1, T2)
bool push(FirebaseData &fbdo, T1 path, T2 value) { return RTDB.push(&fbdo, path, value); }
^
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/Firebase.h:2589:8: note: template argument deduction/substitution failed:
C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:355:45: note: cannot convert ‘“Project1”’ (type ‘const char [9]’) to type ‘FirebaseData&’
String name = Firebase.push(“Project1”, root);
^
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/FirebaseESP32.h:50:0,
from C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:82:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/Firebase.h:2595:8: note: candidate: template<class T1, class T2> bool FirebaseESP32::push(FirebaseData&, T1, T2, float)
bool push(FirebaseData &fbdo, T1 path, T2 value, float priority) { return RTDB.push(&fbdo, path, value, priority); }
^
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/Firebase.h:2595:8: note: template argument deduction/substitution failed:
C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:355:45: note: cannot convert ‘“Project1”’ (type ‘const char [9]’) to type ‘FirebaseData&’
String name = Firebase.push(“Project1”, root);
^
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/FirebaseESP32.h:50:0,
from C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:82:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/Firebase.h:2601:8: note: candidate: template bool FirebaseESP32::push(FirebaseData&, T, FirebaseJson&)
bool push(FirebaseData &fbdo, T path, FirebaseJson &json) { return RTDB.pushJSON(&fbdo, path, &json); }
^
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/Firebase.h:2601:8: note: template argument deduction/substitution failed:
C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:355:45: note: cannot convert ‘“Project1”’ (type ‘const char [9]’) to type ‘FirebaseData&’
String name = Firebase.push(“Project1”, root);
^
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/FirebaseESP32.h:50:0,
from C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:82:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/Firebase.h:2607:8: note: candidate: template bool FirebaseESP32::push(FirebaseData&, T, FirebaseJson&, float)
bool push(FirebaseData &fbdo, T path, FirebaseJson &json, float priority) { return RTDB.pushJSON(&fbdo, path, &json, priority); }
^
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/Firebase.h:2607:8: note: template argument deduction/substitution failed:
C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:355:45: note: cannot convert ‘“Project1”’ (type ‘const char [9]’) to type ‘FirebaseData&’
String name = Firebase.push(“Project1”, root);
^
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/FirebaseESP32.h:50:0,
from C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:82:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/Firebase.h:2613:8: note: candidate: template bool FirebaseESP32::push(FirebaseData&, T, FirebaseJsonArray&)
bool push(FirebaseData &fbdo, T path, FirebaseJsonArray &arr) { return RTDB.pushArray(&fbdo, path, &arr); }
^
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/Firebase.h:2613:8: note: template argument deduction/substitution failed:
C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:355:45: note: cannot convert ‘“Project1”’ (type ‘const char [9]’) to type ‘FirebaseData&’
String name = Firebase.push(“Project1”, root);
^
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/FirebaseESP32.h:50:0,
from C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:82:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/Firebase.h:2619:8: note: candidate: template bool FirebaseESP32::push(FirebaseData&, T, FirebaseJsonArray&, float)
bool push(FirebaseData &fbdo, T path, FirebaseJsonArray &arr, float priority) { return RTDB.pushArray(&fbdo, path, &arr, priority); }
^
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/Firebase.h:2619:8: note: template argument deduction/substitution failed:
C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:355:45: note: cannot convert ‘“Project1”’ (type ‘const char [9]’) to type ‘FirebaseData&’
String name = Firebase.push(“Project1”, root);
^
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/FirebaseESP32.h:50:0,
from C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:82:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/Firebase.h:2625:8: note: candidate: template bool FirebaseESP32::push(FirebaseData&, T, uint8_t*, size_t)
bool push(FirebaseData &fbdo, T path, uint8_t blob, size_t size) { return RTDB.pushBlob(&fbdo, path, blob, size); }
^
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/Firebase.h:2625:8: note: template argument deduction/substitution failed:
C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:355:45: note: cannot convert ‘“Project1”’ (type ‘const char [9]’) to type ‘FirebaseData&’
String name = Firebase.push(“Project1”, root);
^
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/FirebaseESP32.h:50:0,
from C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:82:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/Firebase.h:2631:8: note: candidate: template<class T1, class T2> bool FirebaseESP32::push(FirebaseData&, uint8_t, T1, T2)
bool push(FirebaseData &fbdo, uint8_t storageType, T1 path, T2 fileName) { return RTDB.pushFile(&fbdo, getMemStorageType(storageType), path, fileName); }
^
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Firebase-ESP32-master\src/Firebase.h:2631:8: note: template argument deduction/substitution failed:
C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:355:45: note: cannot convert ‘“Project1”’ (type ‘const char [9]’) to type ‘FirebaseData&’
String name = Firebase.push(“Project1”, root);
^
sketch_oct18a:357:13: error: ‘class FirebaseESP32’ has no member named ‘failed’
if(Firebase.failed()) {
^
sketch_oct18a:361:25: error: ‘class FirebaseESP32’ has no member named ‘error’
Serial.println(Firebase.error());
^
C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino: In function 'void GetDHT21(int
)':
sketch_oct18a:421:1: error: ‘dht21’ was not declared in this scope
dht21.read(DHTPin, &temperature, &humidity, NULL);
^
C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino: In function ‘void Task1(void*)’:
sketch_oct18a:50:25: error: expected primary-expression before ‘=’ token
#define PercentWatering = 40
^
C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:500:29: note: in expansion of macro ‘PercentWatering’
if(SoilPercentValue() < PercentWatering and SoilPercentValue() != 0) {
^
sketch_oct18a:56:23: error: expected primary-expression before ‘=’ token
#define TimeSoilCheck = 360000
^
C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:506:16: note: in expansion of macro ‘TimeSoilCheck’
vTaskDelay(TimeSoilCheck / portTICK_PERIOD_MS);
^
C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino: In function ‘void Task2(void*)’:
sketch_oct18a:528:19: error: ‘PumpStat’ was not declared in this scope
if(data == 0 && PumpStat == false) {
^
sketch_oct18a:540:18: error: ‘PumpStat’ was not declared in this scope
if(data == 1 && PumpStat == true){
^
C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino: In function ‘void Task5(void*)’:
sketch_oct18a:53:22: error: expected primary-expression before ‘=’ token
#define TimeWatering = 15000
^
C:\Users\Windows10\Documents\Arduino\sketch_oct18a\sketch_oct18a.ino:617:17: note: in expansion of macro ‘TimeWatering’
vTaskDelay(TimeWatering / portTICK_PERIOD_MS);
^
exit status 1
expected primary-expression before ‘=’ token

ลองดู ตัวอย่างนี้ก่อน

ผมลองแก้ตามแล้วครับ แต่ผมยังติดตัวเดิมครับ