วิธีแก้ Connecting........_____....._____ An error occurred while uploading the sketch

อาการคือ สามารถ verify code ผ่านแต่ไม่สามารถ upload ลงบอร์ดได้

Uploading...

esptool.py v2.6

Serial port COM9

Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____An error occurred while uploading the sketch

_

A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Invalid head of packet (0x48)

[Error] Exit with code=1

จากที่เช็คดูสายไม่ได้เสียเนื่องจากใช้บอร์ดอื่น ก็สามารถอัพโค้ตได้ปกติ แต่ที่ไม่ปกติคือผมมีการต่อใช้อุปกรณ์อื่นๆ เยอะ เลยทดสอบงัดบอร์ด esp32 ออกมาลอยๆ ก่อนแล้วค่อยอัพโค้ต อาจเป็นเพราะว่าไฟไม่พอทำให้บอร์ดมีปัญหาระหว่างอัพ

ผลลัพธ์คืออัพโค้ตได้ครับ จากนั้นค่อยเสียบลงบอร์ดแล้วใช้งาน ท่านใดติดปัญหาเดียวก่อนก็ลองใช้วิธีนี้ดูครับ