อยากเปลี่ยนมาใช้ Custom Server ต้องแก้ไขยังไงครับ

Souliya999 (Souliya) August 13, 2020, 8:48am #1

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <FS.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <ArduinoJson.h>

#define SET_PIN 0

char blynk_token[40] = "";
bool shouldSaveConfig = false;

void saveConfigCallback () {
 Serial.println("Should save config");
 shouldSaveConfig = true;
}

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println();
 pinMode(SET_PIN, INPUT_PULLUP);
 delay(3000);

 //read configuration from FS json
 Serial.println("mounting FS...");
 if (SPIFFS.begin()) {
  Serial.println("mounted file system");
  if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
   //file exists, reading and loading
   Serial.println("reading config file");
   File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
   if (configFile) {
    Serial.println("opened config file");
    size_t size = configFile.size();
    // Allocate a buffer to store contents of the file.
    std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);

    configFile.readBytes(buf.get(), size);
    DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
    JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
    json.printTo(Serial);
    if (json.success()) {
     Serial.println("\nparsed json");
     strcpy(blynk_token, json["blynk_token"]);

    } else {
     Serial.println("failed to load json config");
    }
    configFile.close();
   }
  }
 } else {
  Serial.println("failed to mount FS");
 }

 WiFiManagerParameter custom_blynk_token("blynk", "blynk token", blynk_token, 32);
 WiFiManager wifiManager;
 wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
 wifiManager.addParameter(&custom_blynk_token);

 if (digitalRead(SET_PIN) == LOW) {
  wifiManager.resetSettings();
 }

 if (!wifiManager.autoConnect("Kitchenroom")) {
  Serial.println("failed to connect and hit timeout");
  delay(3000);
  ESP.reset();
  delay(5000);
 }

 Serial.println("wifi connected");
 strcpy(blynk_token, custom_blynk_token.getValue());

 //save the custom parameters to FS
 if (shouldSaveConfig) {
  Serial.println("saving config");
  DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
  json["blynk_token"] = blynk_token;

  File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
  if (!configFile) {
   Serial.println("failed to open config file for writing");
  }

  json.printTo(Serial);
  json.printTo(configFile);
  configFile.close();
 }
 
 Serial.println();
 Serial.print("local ip : ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 Serial.print("Blynk Token : ");
 Serial.println(blynk_token);
 Blynk.config(blynk_token);

}

void loop() {
 Blynk.run();
}

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) August 13, 2020, 8:49am #2

เริ่มจากตรงนี้ครับ

Souliya999 (Souliya) August 13, 2020, 9:08am #3

คือผมอยากใส่ blynk token ผ่าน wifimanager นะครับ. แต่ว่าโค็ดนี้คือสามารจใช้ได้แต่กับ blynk-cloud.com ถ้าอยากเปลี่ยนมาใช้ของ oasiskit.com ต้องแก้ไขตรงไหนครับ

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) August 13, 2020, 9:11am #4

ศึกษาจากกระทู้นี้ครับ