ส่ง Data จาก Arduino Uno ไป ESP32 ไม่ตรงกันครับ

Apipon_CHAIWONGNOI (Apipon CHAIWONGNOI) May 3, 2021, 6:51am #1

ผมส่งข้อมูลจาก UNO ไป ESP32 แล้วได้ค่าถูกสลับไม่ถูก เลยลองปริ้นค่า Receiver.available() มาเช็ค แล้วเห็นว่ารอบที่ถูกเมื่อมีข้อมูลส่งมาReceiver.available()จะมีค่ามากกว่า0 แต่พอเป็นรอบที่ไม่ถูกทั้งๆที่ข้อมูลยังไม่ส่งมาแต่Receiver.available() กลับมีค่ามากกว่า 0 ด้วย

ภาพ

ภาพ

ภาพ

ESP32 code

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>

HardwareSerial Receiver(2);

#define Receiver_Txd_pin 16
#define Receiver_Rxd_pin 17


char auth[] = "auth token blynk";
char ssid[] = "wifi";
char pass[] = "password wifi";


const int Relay1 = 26;
const int RelayA = 32;
const int RelayB = 2;
const int RelayUp = 25;
const int RelayDown = 33;
int State = LOW;
int selectmode;
bool Auto = false;

WidgetLED led_A(V3), led_B(V4), led_Up(V5), led_Down(V6), led(V7), led_Pump(V8);

BLYNK_CONNECTED()
{
 Blynk.syncVirtual(V13);
 Blynk.syncVirtual(V28);
}

BLYNK_WRITE(V28)
{
 State = param.asInt();
 if (State == LOW)
 {
  digitalWrite(Relay1, State);
  led.off();

 }
 else if (State == HIGH)
 {
  digitalWrite(Relay1, State);
  led.on();
 }
}


BLYNK_WRITE(V13)
{
 selectmode = param.asInt();
 if(selectmode==1)
 {
  bool Auto = true;
 }
 else
 {
  bool Auto = false;
  }
}


void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 pinMode(Relay1, OUTPUT);
 pinMode(RelayA, OUTPUT);
 pinMode(RelayB, OUTPUT);
 pinMode(RelayUp, OUTPUT);
 pinMode(RelayDown, OUTPUT);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.iot-cm.com", 8080);
 Receiver.begin(115200, SERIAL_8N1, Receiver_Txd_pin, Receiver_Rxd_pin);
}


void loop()
{ 
 Serial.print("Rece1 = ");
 Serial.println(Receiver.available());
 while(Receiver.available()>0 )
 {
 Serial.print("Rece3 = ");
 Serial.println(Receiver.available());
 int EC = Receiver.parseInt() ;
 Serial.print("EC= ");
 Serial.println(EC);
 
 int Humidity = Receiver.parseInt();
 Serial.print("Humidity= ");
 Serial.println(Humidity);

 int WaterSensor = Receiver.parseInt();               
 Serial.print("waterlevel= ");
 Serial.println(WaterSensor);

 int Light = Receiver.parseInt(); 
 Serial.print("light = ");
 Serial.println(Light);
 
 float pH = Receiver.parseFloat();
 Serial.print("ph= ");
 Serial.println(pH);
 
 float WaterTemp = Receiver.parseFloat();
 Serial.print("waterTemp= ");
 Serial.println(WaterTemp);
 
 float AirTemp = Receiver.parseFloat();
 Serial.print("AirTemp= ");
 Serial.println(AirTemp);
  
 Blynk.virtualWrite(V9, pH);
 Blynk.virtualWrite(V10, EC );
 Blynk.virtualWrite(V11, Humidity );
 Blynk.virtualWrite(V12, Humidity );
 Blynk.virtualWrite(V14, WaterTemp );
 Blynk.virtualWrite(V15, WaterTemp);
 Blynk.virtualWrite(V17, AirTemp);
 Blynk.virtualWrite(V18, AirTemp);
 Blynk.virtualWrite(V16, WaterSensor);
 Blynk.virtualWrite(V23, WaterSensor);
 }
 delay(5000);
Blynk.run();
}

UNO code

#include "DHT.h"
#include <OneWire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include "DFRobot_EC.h"
#include <EEPROM.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include<Wire.h>
#include "TSL2561.h"

#define DHTPIN 2   
#define DHTTYPE DHT11 

#define POWER_PIN 7
#define SIGNAL_PIN A5

#define StartConvert 0
#define ReadTemperature 1

#define EC_PIN A1

#define ONE_WIRE_BUS 4

TSL2561 tsl(TSL2561_ADDR_FLOAT);

SoftwareSerial linkserial1(0, 1);

DFRobot_EC ec;
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

const int analogInPin = A2;
int WaterSensor = 0;
int sensorPin = A0; 
int sensorValue = 0; 
float ad7 = 325;   
float ad4 = 50;
float voltage,ecValue;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void Get_pH()
{ 
 int currentValue = 0;
 
 for (int i = 0; i < 10; i++) 
 {
  currentValue += analogRead(sensorPin);
 }
sensorValue =(currentValue / 10);
//Serial.println(sensorValue);
float m =(-2.9/(ad4-ad7));  
float c = 6.86-(m*ad7);
float pH =((m*sensorValue)+c);
Serial.print("PH = ");
Serial.println(pH);
linkserial1.print(pH);
}

void Get_EC()
{
   voltage = analogRead(EC_PIN)/1024.0*5000; 
   ecValue = ec.readEC(voltage,25);
   int EC = ecValue;
   Serial.print("^C EC:");
   Serial.print(EC,2);
   Serial.println("ms/cm");
   linkserial1.print(EC);
 
 }

 void Get_WaterTemp() 
 {
 sensors.requestTemperatures();
 Serial.print("Temperature is: ");
 float WaterTemp = sensors.getTempCByIndex(0);
 Serial.print(WaterTemp); 
 Serial.println(" *C");
 linkserial1.print(WaterTemp);
}
void light_TSL2561()
{
 uint32_t lum = tsl.getFullLuminosity();
 uint16_t ir, full0;
 ir = lum >> 16;
 full0 = lum & 0xFFFF;
 int full = full0;
 Serial.print("light: ");
 Serial.println(full);
 linkserial1.print(full);
}
void setup() 
{
 Serial.begin(115200);
 
 dht.begin();
 linkserial1.begin(4800 );
}

void loop() 
{

 Get_EC();
 
 int Humidity = dht.readHumidity();
 Serial.print(F(" Humidity: "));
 Serial.println(Humidity);
 linkserial1.print(Humidity);
 Serial.print(F("C "));
 


 int WaterSensor = analogRead(analogInPin); 
 Serial.print("Water level = " ); 
 Serial.println(WaterSensor);
 linkserial1.print(WaterSensor);  
 light_TSL2561();
  
 Get_pH();
 Get_WaterTemp();
 
 float AirTemp = dht.readTemperature();
 Serial.print(F("% Air Temperature: "));
 Serial.println(AirTemp);
 linkserial1.print(AirTemp);
  
 light_TSL2561();
 delay(10000); 
}

ค่าที่ผิด
1619874084659
ค่าที่ถูก
1619874060368

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) May 1, 2021, 4:15pm #4

GND 2 บอร์ดถึงกันไหมครับ

Apipon_CHAIWONGNOI (Apipon CHAIWONGNOI) May 1, 2021, 4:25pm #5

หมายถึงให้เชื่อม GND สองบอร์ดด้วยกันหรอครับ ไม่ได้เชื่อมครับ

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) May 2, 2021, 1:52am #6

เชื่อมด้วยสิครับ

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) May 2, 2021, 1:55am #7

ในระบบ มันต้องมี 3 เส้นนะ

image

Apipon_CHAIWONGNOI (Apipon CHAIWONGNOI) May 2, 2021, 7:33am #8

ลองเสียบ GND แล้วก็ยังเป็นเมือนเดิมครับ

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) May 2, 2021, 8:01am #9

แหล่งจ่ายใช้อะไรจ่ายครับ มาจากที่เดียวกันไหม

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) May 2, 2021, 8:07am #10

อันนี้เราดูตัวอย่างจากไหนครับ มีไหม อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นปัญหาว่ามันส่งกับรับ ผิดพลาด จังหว่ะมันไม่ตรงกัน รึป่าว

KD2NYY (Thanasak) May 2, 2021, 8:13am #11

ทำไม board rate สื่อสาร ตั้งไม่เท่ากันล่ะ ??

esp

uno

1 Like

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) May 2, 2021, 8:25am #12

โอ่วววว ใช่เลยครับพี่ ผมก็เคยเจอเคสนี้ แต่ลืมไปละ

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) May 2, 2021, 8:48am #13

แชร์ ออกมาจาก DecaRoom

1 Like

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) May 2, 2021, 9:41am #14

รู้สึกว่าผมจะแก้ การรับค่าไม่ตรงต่ำแหน่งโดยการเข้ารหัสก่อน แล้วค่อยให้อ่านค่า ที่ส่ง

แต่ถ้าที่ผมเคยเจอบิตเรทไม่ตรงย่านกัน ผลที่ผมเคยเจอคือการรับค่าจะช้ามาาาาาาากครับ

KD2NYY (Thanasak) May 2, 2021, 9:50am #15

เห็นถามตอนแรกว่าใช้ GND. ร่วมไหม ไม่ได้ใช้ร่วม พอต่อร่วมแล้วยัง Error อยู่ แต่ Error ไปทางไหนไม่ได้บอก
ส่วน board rate ไม่ตรงกัน ก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง ส่ง 10 รับ 4 หรือ ตอบสนองช้า แต่ตอบแล้ว รับค่าช่วงปลายข้อมูล ก็ เอ๋อ ได้ครับ
ต้องค่อยๆแก้ ไปทีละ Error

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) May 2, 2021, 10:52am #16

จริงครับ แนวทางที่ผมให้อาจจะแก้ไม่ได้ อาจจะได้อีกวิธีก็เป็นได้ นั้นก็ทำให้เรารู้ทางแก้ไขเคสแบบนี้เพิ่มมากขึ้น

Remy_Martin (Permpol Thanapunnamas) May 3, 2021, 1:04am #17

@Apipon_CHAIWONGNOI ยังไงลองทดสอบได้ผลลัพธ์อย่างไร แคป ผลนั้นมาดูด้วยนะครับ จะได้วิเคราะห์ปัญหากันได้ถูกทาง เช่น คำอธิบาย และ ตัวเลข output ที่ได้