อยากหน่วงเวลาโดยไม่ใช้ Delay ในเงื่อนไข if ครับ

เงื่อนไขคือให้ Sensor ทำงานเป็น HIGH แล้วอยากหน่วง LED (HIGH) 5 Sec โดยไม่ใช้ Delay ครับ

#define proxy 2
#define ledPin 9
int val = 0;

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 pinMode(proxy, INPUT_PULLUP);
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 prox();
}

void prox(){
 val = digitalRead(proxy); // read input value
static unsigned long timer = millis();
const unsigned long period = 5000;
Serial.println(val);
Serial.println(timer);

if (val == LOW){
  digitalWrite(ledPin, LOW);
//  Serial.println("หลอดใกล้หมด");
 }
 
 if(val == HIGH && millis() - timer >= period){
  digitalWrite(ledPin,HIGH);
  Serial.print("มีหลอด");
  timer = millis();
 }
}

ขอทราบเหตุผลหน่อยครับ