เปลี่ยนจาก delay เป็น millis ต้องเขียนแบบไหนครับ

//Example By ArduinoAll
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);

int vr = A0;
int led = 8;

void setup()
{
 pinMode(led, OUTPUT);
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3c); // put your setup code here, to run once:
 display.clearDisplay(); // ลบภาพในหน้าจอทั้งหมด


}
void loop()
{
 int val = analogRead(vr); // อ่านค่าแบบ analog จากขา vr เก็นไว้ในตัวแปร val
 // แปลงค่าจากช่วง 0-1023 ให้เป็นค่าในช่วง 0-255 แล้วเก็บไว้ในตัวแปร output
 int output = map(val, 0, 1023, 0, 255);


 display.clearDisplay(); // ลบภาพในหน้าจอทั้งหมด
 display.setTextSize(2); // กำหนดขนาดตัวอักษร
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(0, 15); // กำหนดตำแหน่ง x,y ที่จะแสดงผล
 display.println(output);
 display.display();

 if ( output >= 200)     //เมื่อค่าจากเซนเซอร์น้อบกว่าหรือเท่ากับ tempsetting คำสั่งจะทำงาน

 {
  delay(3000); //ผมอยากเปลี่ยนdelay3วิเป็นmillis3วิต้องเขียนแบบไหนครับ  digitalWrite(led, HIGH);
 }
 else {

  digitalWrite(led, LOW);
 }
}