การลดเสียง ฮัม ของลำโพง DFPlayer MP3-TF-16P Mini MP3 Player Module

จากปัญหาที่เจอนะครับ ผมใช้เแหล่งจ่ายไฟ 2 ชุด โดยชุดที่ 1 จ่ายให้ชุดควบคุม ชุดที่ 2 จ่ายให้ ชุดลำโพง ทำให้เกิดเสียงฮัมเนื่องจาก ไม่มีกราวด์มาต่อ ดังนั้นผมเพิ่ม Capacitor เข้าไป 2 ตัวต่ออนุกรมกับ จุดต่อระหว่าง 2 ตัว คือ + - ใช้เป็น กราวด์ นะครับ เสียง ฮัมจะหายไป

รูปภาพ1

ภาพ

ผมใช้ Capacitor ที่มีอยู่นะครับ ไม่ต้องแปลกใจเรื่องขนาด