ช่วยด้วยครับ dht11 อ่านค่าไม่ได้ครับ

#define BLYNK_TEMPLATE_ID ""
#define BLYNK_DEVICE_NAME ""
#define BLYNK_AUTH_TOKEN ""
#define BLYNK_PRINT Serial

#include <SimpleTimer.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <Blynk.h>
#include <SPI.h>

#include "DHT.h"
#define DHTPIN 14 
#define DHTTYPE DHT11 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

char auth[] = "";
char ssid[] = "";
char pass[] = "";
char server[] = "oasiskit.com";
int port = 8080;

int analogPin = 2; 


SimpleTimer timer;

float h,t,t2,val,val2;
void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);
 /*Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
  delay(100);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected.");
 Blynk.config(auth, server, port); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
 Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk
 Blynk.begin(auth, ssid, pass, "sgp1.blynk.cloud", 8080); */
 dht.begin();
 delay(2000);
 pinMode(16, OUTPUT);//water
 pinMode(17, OUTPUT);//fan
}
/*
BLYNK_CONNECTED() { // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้ 
 Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
} */

int x_time = 0;
bool _x_time = false;

void countCharger(){

if(_x_time == true){ // ถ้ามีการกดปุ่มปั๊ม 1 ครั้ง 
 x_time++; // นับไปครั้งละ 1 วิ แต่ยังจะไม่เข้า loop 5 วิ เพราะยังนับไม่ถึง
 if (x_time > 600) { //นับไปจนกว่า x_time มากกว่า 5
  digitalWrite(16, LOW);
  digitalWrite(17, LOW);
  _x_time = false;
}
}

}

void buttonauto() {
 if (val < 20){
      x_time = 0;
      _x_time = true;
      digitalWrite(16, HIGH); 
     } else if (val >= 80){
      _x_time = false;
      digitalWrite(16, LOW);
     }

    if (t > 25){
      x_time = 0;
      _x_time = true;
      digitalWrite(17, HIGH);  
     } else {
      _x_time = false;
      digitalWrite(17, LOW);
     }
 
}
 //auto 
BLYNK_WRITE(V6){ 
  Serial.println(param.asInt()); 
   if (param.asInt()){     
     timer.setInterval(3600000L, buttonauto);
    }         
}
//fan 
BLYNK_WRITE(V3){ 
     Serial.println(param.asInt()); 
      if (param.asInt()){ 
       digitalWrite(17, HIGH); 
      } else {
       digitalWrite(17, LOW); 
      }
}
//water  
BLYNK_WRITE(V4){ 
      Serial.println(param.asInt()); 
      if (param.asInt()){ 
        digitalWrite(16, HIGH); 
      } else {
        digitalWrite(16, LOW); 
      }
}

 
void loop()
{
 //Blynk.run();
 delay(5000);
 int chk = dht.read(DHTPIN);
 h = dht.readHumidity();
 t = dht.readTemperature();
 delay(10);
 val = analogRead(analogPin);
 val2 = val * 0.09765625;
 delay(2000);
 if (isnan(h) || isnan(t)) { 
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 delay(2000);
 
 Serial.print(F("Humidity: "));
 Serial.print(h);
 Serial.print(F("% Temperature: "));
 Serial.print(t);
 Serial.print(F(" C "));
 Serial.print("\n");
 Serial.print("soil_moisture = ");
 Serial.println(val); 
 Blynk.virtualWrite(V0, t);
 Blynk.virtualWrite(V1, h);
 Blynk.virtualWrite(V2, val); 
}

ขึ้น Failed to read from DHT sensor!
ถ้าเสียบแค่โมดูลวัดอุณภูมิตัวเดียวกลับอ่านค่าได้ตอนนี้ผมทำโปรเจค smartfarm ใช้ตัววัดความชื้นในดินด้วยพอมาต่อรวมกันกลับอ่านค่าไม่ได้ขึ้น error

น่าจะได้แล้วลบให้ทีครับขอบคุณครับ

อาจทราบว่าแก้ไขอะไรไปถึงได้ครับ แชร์ความรู้กันดีกว่าทิ้งไปเฉยๆ