การเขียนบล็อกไดอะแกรม (Diagram) ภายในเว็บไซต์

หากสมาชิกท่านใดต้องการสื่อ หรือ อธิบายประกอบกระทู้ในรูปแบบของ บล็อกไดอะแกรม (Diagram) ท่านสามารถพิมพ์คำสั่งลงในโพสต์ได้เลย ซึ่งขณะนี้บล็อกไดอะแกรมรองรับแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ เราจะพยายามปรับปรุงเพื่อให้ใช้กับภาษาไทยได้ในอนาคต

ตัวอย่างวิธีใช้งาน ดังนี้

[yuml]
[Class] -> [AnotherClass]
[/yuml]

การแสดงผล

หรือ

[yuml]
[Class] -> [Another 2]
[Class] -> [Another 1]
[/yuml]

การแสดงผล

การใส่ชื่อเส้นลูกศรและการใช้ลูกศรแบบต่าง ๆ

[yuml]
[Class] -C> [Another 2]
[Class] A-B> [Another 1]
[/yuml]
.
[yuml]
[Zone] <>-E> [Zone A] 
[Zone A] ^-.- [Zone]
[/yuml]

[yuml]
[Customer|-forname:string;surname:string|doShiz()]<>-orders*>[Order]
[Order]++-0..*>[LineItem]
[Order]-[note:Aggregate root{bg:wheat}]
[/yuml]

การแสดงผล

.

การใช้บล็อกไดอะแกรมพร้อมลงสี ด้วยการเพิ่มคำสั่ง {bg:tomato}

[yuml]
[note: You can stick notes on diagrams too!{bg:cornsilk}],
[Customer{bg:tomato}]<>1-orders0..*>[Order{bg:steelblue}], 
[Order{bg:steelblue}]++*-*>[LineItem{bg:sandybrown}], 
[Order{bg:steelblue}]-1>[DeliveryMethod{bg:slateblue}], 
[Order{bg:steelblue}]*-*>[Product{bg:slategray}], 
[Category{bg:violet}]<->[Product{bg:slategray}],
[DeliveryMethod]^[National{bg:thistle}], 
[DeliveryMethod]^[International{bg:skyblue}]
[/yuml]

การแสดงผล

การเปลี่ยนสีบล็อกไดอะแกรม

รายการสีที่สามารถใช้ได้

yellow
whitesmoke
white
wheat
violet
turquoise
tomato
thistle
tan
steelblue
springgreen
snow
slategray
slateblue
skyblue
sienna
seashell
seagreen
sandybrown
salmon
saddlebrown
royalblue
rosybrown
red
purple
powderblue
plum
pink
peru
peachpuff
papayawhip
palevioletred
paleturquoise
palegreen
palegoldenrod
orchid
orangered
orange
olivedrab
oldlace
navajowhite
moccasin
mistyrose
mediumvioletred
mediumturquoise
mediumspringgreen
mediumslateblue
mediumseagreen
mediumpurple
mediumorchid
mediumblue
mediumaquamarine
maroon
magenta
linen
limegreen
lightyellow
lightsteelblue
lightslategray
lightskyblue
lightseagreen
lightsalmon
lightpink
lightgray
lightcyan
lightcoral
lightblue
lemonchiffon
lawngreen
lavenderblush
lavender
khaki
indianred
hotpink
honeydew
greenyellow
green
gray
goldenrod
gold
ghostwhite
gainsboro
forestgreen
floralwhite
firebrick
dodgerblue
deepskyblue
deeppink
darkviolet
darkslateblue
darkseagreen
darksalmon
darkorchid
darkorange
darkgoldenrod
cyan
crimson
cornsilk
coral
chocolate
chartreuse
cadetblue
burlywood
brown
blueviolet
blue
black
bisque
beige
azure
aquamarine
antiquewhite
aliceblue

2 Likes