เกี่ยวกับห้อง Electronic


(Remy Martin) #1

ปัญหาเชิงเทคนิค การคำนวณ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ วงจรไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง เครื่องใช้ไฟฟ้า สัญญาณ เครื่องมือวัด ต่าง ๆ R L C รวมไปถึง การออกแบบ PCB