ช่วยดูหน่อยครับ Error compiling for board ESP32 Dev Module

Arduino: 1.8.6 (Windows 8.1), Board: “ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None”

In file included from C:\Users\Advice Distributions\Documents\Arduino\libraries\Blynk_For_Chinese\src/Blynk/BlynkApi.h:17:0,

       from C:\Users\Advice Distributions\Documents\Arduino\libraries\Blynk_For_Chinese\src/BlynkApiArduino.h:14,

       from C:\Users\Advice Distributions\Documents\Arduino\libraries\Blynk_For_Chinese\src/BlynkSimpleEsp32.h:20,

       from C:\Users\Advice Distributions\Documents\Arduino\sketch_dec08a\sketch_dec08a.ino:8:

C:\Users\Advice Distributions\Documents\Arduino\libraries\Blynk_For_Chinese\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: error: redefinition of ‘class BlynkTimer’

#define SimpleTimer BlynkTimer

         ^

C:\Users\Advice Distributions\Documents\Arduino\libraries\SimpleTimer/SimpleTimer.h:10:7: note: in expansion of macro ‘SimpleTimer’

class SimpleTimer {

  ^

C:\Users\Advice Distributions\Documents\Arduino\libraries\Blynk_For_Chinese\src/Blynk/BlynkTimer.h:36:21: error: previous definition of ‘class BlynkTimer’

#define SimpleTimer BlynkTimer

         ^

C:\Users\Advice Distributions\Documents\Arduino\libraries\Blynk_For_Chinese\src/Blynk/BlynkTimer.h:41:7: note: in expansion of macro ‘SimpleTimer’

class SimpleTimer {

  ^

Multiple libraries were found for “BlynkSimpleEsp32.h”
Used: C:\Users\Advice Distributions\Documents\Arduino\libraries\Blynk_For_Chinese
Not used: C:\Users\Advice Distributions\Documents\Arduino\libraries\Blynk
Not used: C:\Users\Advice Distributions\Documents\Arduino\libraries\Blynk
Not used: C:\Users\Advice Distributions\Documents\Arduino\libraries\Blynk
Not used: C:\Users\Advice Distributions\Documents\Arduino\libraries\Blynk
exit status 1
Error compiling for board ESP32 Dev Module.

This report would have more information with
“Show verbose output during compilation”
option enabled in File -> Preferences.

กระทู้ซ้ำนะครับ