แก้ Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) คืออะไร แก้ไขอย่างไร

error
esp8266
(Permpol Thanapunnamas) #1

…ให้หลายๆ ท่านติด Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) กันบ่อยๆ วันนี้ก็เลยมาแนะนำวิธีการแก้ไขซึ่งจากประสบณ์การที่เคยเจอมาแปะไว้

ผมยกตัวอย่างจากโค้ตชุดนี้ละกันครับ

#define BLYNK_PRINT Serial 
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#define D0 13
#define D1 10

char auth[] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; //Token key
char server[] = "oasiskit.com";
char ssid[] = "XXXXXXXX";
char pass[] = "XXXXXXXX";
int port = 8080;
char led1 = D0;
char led2 = D1;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 pinMode(D0, OUTPUT); //กำหนดโหมด ว่าเป็น INPUT หรือ OUTPUT
 pinMode(D1, OUTPUT);
 WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
 Blynk.config(auth, server, port); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
 Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk
}

BLYNK_CONNECTED() { // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้ 
 Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
}

void loop() {
 
 Blynk.run();


}

ถ้าเรา Compile ก็จะผ่านปกติ

ถ้าสิ่งที่ทำให้เกิด Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) สำหรับผมคือ มีฟังก์ชัน บางตัวซ้ำ กันใน code ของเราครับ เช่น

#define BLYNK_PRINT Serial 
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#define D0 13
#define D1 10

char auth[] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; //Token key
char server[] = "oasiskit.com";
char ssid[] = "XXXXXXXX";
char pass[] = "XXXXXXXX";
int port = 8080;
char led1 = D0;
char led2 = D1;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 pinMode(D0, OUTPUT); //กำหนดโหมด ว่าเป็น INPUT หรือ OUTPUT
 pinMode(D1, OUTPUT);
 WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
 Blynk.config(auth, server, port); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
 Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk
}

BLYNK_CONNECTED() { // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้ 
 Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
}

BLYNK_CONNECTED() { // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้ 
 Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
}

void loop() {
 
 Blynk.run();


}

ผมทำการเบิ้ล ฟังก์ชัน

BLYNK_CONNECTED() { // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้ 
 Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
}

ขึ้นมาอีกแล้วลอง Compile ดู

จะเห็นว่ามี Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) ขึ้นมาแล้วแค่เราลบชุดที่ซ้ำกันออกก็จบแล้วครับ

ทั้งนี้วิธีนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการแก้ไขเท่านั้น ปัญหาอาจมาจากส่วนอื่นด้วยเช่นกัน ถ้าท่านใดมีการแก้ไขด้วยวิธีอื่นๆ ก็สามารถแชร์และคอมเม้นกันไว้ได้ เพื่อประโยชน์ ต่อคนอื่นๆ ต่อไปครับ

0 Likes