มือใหม่ครับError compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

In file included from C:\Users\neec101\Documents\Arduino\libraries\DHT-sensor-library-master\DHT_U.cpp:15:
C:\Users\neec101\Documents\Arduino\libraries\DHT-sensor-library-master\DHT_U.h:36:10: fatal error: Adafruit_Sensor.h: No such file or directory
36 | #include <Adafruit_Sensor.h>
| ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~
compilation terminated.
exit status 1
Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).

ลง library DHT รึยังครับ