ติด error ที่ #define DHTTYPE DHT21 ขอคำแนะนำหน่อยครับ

#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2 // what digital pin we’re connected to
#define DHTTYPE DHT21 // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() { Serial.begin(9600);
Serial.println(“DHT21 test!”);
dht.begin();
}

void loop() {
// Wait a few seconds between measurements.

 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();

// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if(isnan(h) || isnan(t))
{
Serial.println(“Failed to read from DHT sensor!”);

 }
 else
 {
   Serial.print("Time: ");
   time = millis()/1000;
   Serial.print(time);
   Serial.print(" secs\t");
   Serial.print("Humidity: ");
   Serial.print(h);
   Serial.print(" %\t");
   Serial.print("Temperature : ");
   Serial.print(t);
   Serial.print(" *C ");
 }