แก้ error esptool.py v2.6

อาการนี้ผมใช้บอร์ด ESP32 ขณะกำลังอัพโหลด ก็ขึ้น error ตามด้านล่าง วิธีแก้ของผมก็คือขยับ สายเสียบ USB ใหม่ก็สามารถใช้งานได้ปกติครับ

Uploading...

esptool.py v2.6

Serial port COM9

Traceback (most recent call last):

 File "esptool.py", line 2959, in <module>

 File "esptool.py", line 2952, in _main

 File "esptool.py", line 2652, in main

 File "esptool.py", line 222, in __init__

 File "site-packages\serial\__init__.py", line 88, in serial_for_url

 File "site-packages\serial\serialwin32.py", line 62, in open

serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM9': WindowsError(2, 'The system cannot find the file specified.')

Failed to execute script esptool

An error occurred while uploading the sketch

หลังขยับและเลือก comport ใหม่

Serial port COM9

Traceback (most recent call last):

 File "esptool.py", line 2959, in <module>

 File "esptool.py", line 2952, in _main

 File "esptool.py", line 2652, in main

 File "esptool.py", line 222, in __init__

 File "site-packages\serial\__init__.py", line 88, in serial_for_url

 File "site-packages\serial\serialwin32.py", line 62, in open

serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM9': WindowsError(2, 'The system cannot find the file specified.')

Failed to execute script esptool

An error occurred while uploading the sketch

[Error] Exit with code=1

[Starting] Upload sketch - Test_soilwatch10\Test_soilwatch10.ino

[Warning] Output path is not specified. Unable to reuse previously compiled files. Upload could be slow. See README.

Loading configuration...

Initializing packages...

Preparing boards...

Verifying...

Sketch uses 213604 bytes (16%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.

Global variables use 15328 bytes (4%) of dynamic memory, leaving 312352 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.

Uploading...

esptool.py v2.6

Serial port COM9

Connecting........_

Chip is ESP32D0WDQ6 (revision 1)

Features: WiFi, BT, Dual Core, Coding Scheme None

MAC: 30:ae:a4:47:8a:44

Uploading stub...

Running stub...

Stub running...

Configuring flash size...

Auto-detected Flash size: 4MB

Compressed 8192 bytes to 47...

Writing at 0x0000e000... (100 %)

Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.0 seconds (effective 4369.0 kbit/s)...

Hash of data verified.

Compressed 15552 bytes to 10150...

Writing at 0x00001000... (100 %)

Wrote 15552 bytes (10150 compressed) at 0x00001000 in 0.9 seconds (effective 137.0 kbit/s)...

Hash of data verified.

Compressed 213712 bytes to 109712...

Writing at 0x00010000... (14 %)

Writing at 0x00014000... (28 %)

Writing at 0x00018000... (42 %)

Writing at 0x0001c000... (57 %)

Writing at 0x00020000... (71 %)

Writing at 0x00024000... (85 %)

Writing at 0x00028000... (100 %)

Wrote 213712 bytes (109712 compressed) at 0x00010000 in 9.8 seconds (effective 175.4 kbit/s)...

Hash of data verified.

Compressed 3072 bytes to 128...

Writing at 0x00008000... (100 %)

Wrote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 1024.0 kbit/s)...

Hash of data verified.

Leaving...

Hard resetting via RTS pin...