ติด ERROR Multiple libraries were found for "ArduinoJson.h" บน ESP8266 ครับ

image

โค้ด

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <FirebaseArduino.h>
 
// Config Firebase
#define FIREBASE_HOST "********************************************"
#define FIREBASE_AUTH "<*************************************>"
 
// Config connect WiFi
#define WIFI_SSID "<CP*********.4G>"
#define WIFI_PASSWORD "<6*******1>"
 
int i = 0;
 
void setup() {
Serial.begin(9600);
 
WiFi.mode(WIFI_STA);
// connect to wifi.
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
Serial.print("connecting");
 
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
delay(500);
}
Serial.println();
Serial.print("connected: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
 
Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
}
 
void loop() {
Firebase.setInt("number", i);
if (Firebase.failed()) {
Serial.print("set /number failed:");
Serial.println(Firebase.error());
return;
}
Serial.print("set /number to ");
Serial.println(Firebase.getInt("number"));
 
i++;
delay(500);
}

ไปตามที่อยู่นี้แล้วลบโฟเดอร์นี้ออกครับมันซ้ำกัน

ขอบคุณมากๆเลยนะครับ :pray: