แก้ error ยังไงครับ ยืนยันผ่าน แต่อัพโหลดไม่ผ่าน บอร์ด nano

โค้ด

int IRSensorPin = 6;   // IR Sensor pin
int moterStatus = 10;  // LED Motor status pin
int valIRSensor = 0;     
boolean PIRActiveFlag = false; // flag of PIR Status
unsigned long time = millis();

void setup() {
 
 pinMode(IRSensorPin, INPUT); // sets the pin as input
 pinMode(moterStatus, OUTPUT); // sets the pin as output
 
}

void loop() 
{           
  chkIRSensor();
  delay(100);
 

} 

//************ Start IR Sensor Controller *********//
void chkIRSensor() {
  valIRSensor = digitalRead(IRSensorPin); 
//  Serial.print("valIRSensor = "); 
//  Serial.println(valIRSensor);
  if (valIRSensor == 0) { 
   digitalWrite(moterStatus, HIGH); 
   delay(500); 
   digitalWrite(moterStatus, LOW);
   while(digitalRead(IRSensorPin) == 0) {
    //loop until valIRSensor == 0    
   }
  } else {
   digitalWrite(moterStatus, LOW); // สั่งให้ LED ดับ
//    Serial.println("elseLoop"); // พิมพ์ค่าของตัวแปร valIRSensor
   delay(100); 
  }
}
//************ End of IR Sensor Controller *********//

error

Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "Arduino Nano, ATmega168"

Sketch uses 1224 bytes (8%) of program storage space. Maximum is 14336 bytes.

Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 1015 bytes for local variables. Maximum is 1024 bytes.

avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding

avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x5f

avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding

avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x5f

avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding

avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x5f

avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding

avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x5f

avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding

avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x5f

Problem uploading to board. See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.

avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding

avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x5f

avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding

avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x5f

avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding

avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x5f

avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding

avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x5f

avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding

avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x5fThis report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

มีบอร์ดสำรองไหม ดูทรงแล้ว bootloader น่าจะหายครับอาจต้องลงใหม่