แก้ปัญหา error SimpleTimer.h: No such file or directory

สำหรับคนที่ติดปัญหา arduino ide ขึ้น SimpleTimer.h: No such file or directory

Build options changed, rebuilding all
Multiple libraries were found for "WiFi.h"
6x1_beta_sub4x1_V3:6:33: error: SimpleTimer.h: No such file or directory

 Used: C:\Users\ArcHeR\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.3\libraries\WiFi
compilation terminated.

 Not used: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
exit status 1
SimpleTimer.h: No such file or directory

เข้าที่ Library Manager แล้วค้นหา simpletimer แล้วติดตั้ง ตามภาพ